Medewerkers

Home > Contactpersonen

Marga van Bon

Logopediste

Als logopediste observeer ik de spraak- en taalontwikkeling  van peuters met als doel om problemen zo vroeg mogelijk op te sporen. Indien nodig geef ik adviezen aan ouders en pedagogisch medewerkers. Ik bezoek kindercentra in Arnhem Zuid. Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag en donderdag (en wisselend op woensdag en vrijdag).

mab

Aandacht voor taalontwikkeling jonge kind, een noodzaak!

heb

Spelen is leren

Hermien Braakhekke

VVE-coach

Ik ondersteun op een coachende manier medewerkers van de voor- en vroegschoolse locaties bij het invoeren van het opbrengst gericht werken. Hierbij kun je denken aan het bewust werken aan de ontwikkelingsdoelen van de kinderen. Het spelend leren staat hierbij centraal. Het is belangrijk dat het aanbod afgestemd is op het niveau van de kinderen en zorgt voor uitdaging en betrokkenheid. Een goede planning en inrichting van de ruimte, observatie en evaluatie zijn ook belangrijke voorwaarden voor een juiste begeleiding van het kind. Ik wil graag meedenken bij jullie vragen hierover.

Toni Britsia

Coördinator projectbureau PAS

Ik draag, samen met collega Peter Burgers, de eindverantwoordelijkheid voor werkzaamheden en medewerkers van het projectbureau PAS. We werken in opdracht van bestuur PAS en gemeente Arnhem. Mijn expertise ligt op het gebied van onderwijsachterstandenbestrijding, jonge kind, school & omgeving. Ik verricht werkzaamheden op het gebied van: beleid Voor- en Vroegschoolse Educatie V.V.E.), wijkgericht werken, brede scholen en integrale kindcentra (tevens projectleider), cultuureducatie.

tob

It takes a
village to raise a child

peb

Kansen voor kinderen, dat is de rode draad in mijn werk

Peter Burgers

Coördinator projectbureau PAS

Ik draag, samen met collega Toni Britsia, de eindverantwoordelijkheid voor werkzaamheden en medewerkers van het projectbureau PAS. We werken in opdracht van bestuur PAS en gemeente Arnhem. Mijn expertise ligt op het gebied van onderwijsachterstandenbestrijding en taalontwikkeling. Ik verricht werkzaamheden op het gebied van: Schakelklassen (waaronder opvang van Nieuwkomers in het onderwijs), taalbeleid, de PO-VO-procedure, (onderwijs-)monitoring, het beleid voor OWRS (onderwijs aan woonwagen-, Roma- en Sintikinderen) en het beleid t.a.v schoolcontactwerk PO (Turks, Marokkaans/Arabisch, Somalisch).

Nicoline Cremer

Logopediste

Als logopediste observeer ik de spraak-en taalontwikkeling van peuters met als doel om problemen zo vroeg mogelijk op te sporen. Indien nodig geef ik adviezen aan ouders en pedagogisch medewerkers. Ik bezoek kindercentra in Arnhem Noord. Mijn werkdagen zijn maandag en donderdag.

nic

Een kind dat zich goed kan uiten, heeft een basis voor de toekomst

mda

Alle kinderen verdienen de kans op goed onderwijs en de juiste ondersteuning!

Martijn Davelaar

Projectleider Monitoring en evaluatie

Ik houd mij bezig met de monitoring en evaluatie van het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid. Ik verzamel en analyseer hiervoor uiteenlopende gegevens over de voor- en vroegschoolse educatie en het basisonderwijs en rapporteer de resultaten in o.a. de VVE monitor en de Arnhemse Monitor Primair Onderwijs. Op basis hiervan wordt bestaand beleid geëvalueerd en worden aanbevelingen gedaan voor nieuw beleid. Door de ontwikkelingen in het (voorschoolse) onderwijs continue te blijven monitoren draag ik graag bij aan de kwaliteit van het Arnhemse onderwijs!

Willy Gerritsen

Consulente OWRS

Ik ben onderwijsconsulent voor woonwagen-, Roma en Sinti kinderen (0-23 jaar). Ik werk in de regiogemeenten Renkum, Lingewaard, Overbetuwe, Westervoort en Neder-Betuwe. Mijn kerntaak is het vervullen van een brugfunctie tussen leerlingen, ouders en scholen. Mijn werkzaamheden bevinden zich vooral op het terrein van voorlichting, advies en bemiddeling. Samen met ouders en kinderen voer ik de gezinsgerichte programma’s Spel aan de Wagen en Samen Leren uit.

Ik werk op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.

pfwg

Met een diploma sta je sterk!

ehr

Verbindend, Ondersteunend en Deskundig

De kernwaarden van PAS zijn ook op ons van toepassing

Ellen Hendriks

Secretaresse

Ik werk samen met Annelies de Roo op het secretariaat. Ik ondersteun de PAS medewerkers bij de uitvoering van hun werkzaamheden. Zo help ik bij het organiseren van cursussen en conferenties en redigeer en verstuur ik publicaties. Ook zorg ik voor een adequate afhandeling van vragen en verzoeken. Ik werk op maandag-, dinsdag-, woensdag- donderdagochtend en dinsdagmiddag.

Serife Kayrak-Aldemir

Schoolcontactmedewerker Turks (primair onderwijs)

Vanaf 2004 werk ik met heel veel plezier bij Stichting Pas als schoolcontactmedewerker voor de Turkse gemeenschap. Mijn werkzaamheden bestaan onder andere uit het voorlichten en ondersteuning bieden aan de ouders van basisschool kinderen van Turkse komaf. Ik ben hun tolk, ondersteuner,  bemiddelaar en ook hun vertrouwenspersoon.

skr

Als mijn doelgroep blij en opgelucht is dan ben ik dat ook

jvk

Een goede start op de basisschool gun je ieder kind!

Joke Kersbergen

VVE-coach

Ik ondersteun op een coachende manier medewerkers, van de voor- en vroegschoolse locaties bij het invoeren van het opbrengst gericht werken. Hierbij kun je denken aan het bewust werken aan de ontwikkelingsdoelen van de kinderen. Het spelend leren staat hierbij centraal. Het is belangrijk dat het aanbod afgestemd is op het niveau van de kinderen en zorgt voor uitdaging en betrokkenheid. Een goede planning en inrichting van de ruimte, observatie en evaluatie zijn ook belangrijke voorwaarden voor een juiste begeleiding van het kind. Ik wil daar graag bij helpen, want een goede start op de basisschool gun je ieder kind. Dat is waar ik voor wil gaan!

Annette Mullink

Coördinator VVE

Ik coördineer alle werkzaamheden op VVE-gebied waarbij het doel is de ontwikkelings- en onderwijskansen van de Arnhemse jeugd (2 – 6 jaar) te bevorderen. Voorbeelden van werkzaamheden zijn: het organiseren van deskundigheidsbevordering voor de professionals, het versterken van de doorgaande lijn, de samenwerking en de kwaliteit tussen de professionele organisaties en de implementatie van het beleid ouderbetrokkenheid. Verder adviseer ik de gemeente en instellingen bij de vormgeving en uitvoering van het beleid t.a.v. VVE.

anm

Jong geleerd, Beter gedaan!

so

Communicatie is een belangrijke basis voor de verdere ontwikkeling

Susanne Olling

Logopediste

Als logopediste observeer ik de spraak- en taalontwikkeling van peuters met als doel om problemen zo vroeg mogelijk op te sporen. Indien nodig geef ik adviezen aan ouders en pedagogisch medewerkers. Ik bezoek voornamelijk kindercentra in de wijken Presikhaaf, Malburgen en vogelwijk, Plattenburg. Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag en donderdag

El Abbes Ouali

Schoolcontactmedewerker Marokkaans (primair onderwijs)

Ik ben intermediair tussen scholen, ouders en leerlingen. Ik word ingezet voor alle Arabische sprekenden. Mijn taak is informeren, begeleiden, signalen en bemiddelen. Ik probeer de ouders te betrekken bij het schoolgebeuren en hen stimuleren de ontwikkeling van hun kinderen te volgen. Om mijn doelen te bereiken  probeer ik te denken in beide culturen en naar een alternatief te zoeken met het oog het kind centraal te houden. Kortom, ik streef naar een evenwicht in de driehoeksverhouding.

elb

Alle kinderen verdienen de kans op goed onderwijs

pfjr

Iedereen kan leren!

Jolanda Reichard

Consulente OWRS

Ik ben onderwijsconsulent voor woonwagen-, Roma- en Sinti kinderen (0-12 jaar) in de gemeente Arnhem. Mijn kerntaak is het vervullen van de brugfunctie tussen leerlingen, ouders en scholen. Mijn werkzaamheden bevinden zich met name op het terrein van voorlichting, advies en bemiddeling. Daarnaast voer ik de gezinsgerichte programma’s  Spel aan de Wagen  en Samen Leren uit.

Ik werk op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag.

Annelies de Roo

Secretariaat

Ik werk samen met Ellen Hendriks op het secretariaat. Ik ondersteun de PAS medewerkers bij de uitvoering van hun werkzaamheden. Zo help ik bij het organiseren van cursussen en conferenties en redigeer en verstuur ik publicaties. Ook zorg ik voor een adequate afhandeling van vragen en verzoeken.

Ik werk op maandag, woensdag en donderdag.

adr

Verbindend, Ondersteunend en Deskundig

De kernwaarden van PAS zijn ook op ons van toepassing

pfhs2

Een florissante toekomst begint met goed onderwijs

Hussein Salad Mohamed

Schoolcontactmedewerker Somalisch (primair onderwijs)

Ik ben schoolcontactmedewerker voor de Somalische gemeenschap. Mijn werkzaamheden bestaan onder andere uit het voorlichten en ondersteuning bieden aan de ouders van basisschool kinderen van Somalische afkomst. Ik ben hun tolk, ondersteuner,  bemiddelaar en ook hun vertrouwenspersoon.

Jonathan Simonis

Projectmedewerker Ouderbetrokkenheid VVE

Als projectmedewerker ouderbetrokkenheid VVE richt ik me op het implementeren en verder ontwikkelen van het stedelijk beleid ouderbetrokkenheid VVE: Ouders doen mee met VVE! Ik ondersteun (voor)scholen bij het uitvoeren van het beleid en organiseer trainingen.

jss

Voor kinderen is het beter als pedagogisch medewerkers en leerkrachten samenwerken met ouders!

clvz

Een brug bouwen terwijl je erover loopt

Charlotte van Zuylen

We weten waar we naar toe willen, maar nog niet hoe daar te komen. Daarom bouwen we de brug terwijl we erover lopen.

Per 1 januari 2017 jl. ben ik benoemd als verandermanager en eindverantwoordelijk voor de werkzaamheden en medewerkers van het projectbureau PAS.  
Ik richt me vooral op het werken aan een herontwerp voor OAB (onderwijsachterstandenbeleid) uitgaande van een wijkgerichte aanpak, het herinrichten van de organisatie qua structuur en cultuur en het zorgdragen voor een goede overdracht van de kennis van de huidige coördinatoren. Mijn expertise ligt op het terrein van (verander)management, cultuurverandering, procesbegeleiding en advisering.

Lisette van Dijk

Projectmedewerker VVE

Als medewerker VVE zijn al mijn werkzaamheden gericht op VVE waarbij het doel is de ontwikkelings- en onderwijskansen van de Arnhemse jeugd van voor- en vroegscholen te bevorderen. Voorbeelden van mijn werkzaamheden zijn: het organiseren van deskundigheidsbevordering voor de professionals, het ondersteunen van de coördinatoren VVE en de organisatie van de jaarlijkse VVE conferentie. Daarnaast denk ik graag mee als het gaat om de inhoud en uitvoering van VVE in de gemeente Arnhem.

Ik werk op maandag, woensdag  en donderdagochtend

lvd

Investeren in deskundig personeel is investeren in de toekomst!

mv

Digitale innovaties moet je omarmen

Marcel van Wilsem Vos

IT-specialist

Mijn veelzijdige baan bestaat uit diverse aspecten. Ik verzorg voor stichting PAS de vormgeving van de publicaties. Verder onderhoud en bouw ik de websites die stichting PAS beheert. Ook het beheren van de database behoort tot mijn taken

Channa Woudenberg

Projectleider Monitoring & projectleider Zomerschool

Het is mijn taak het Arnhemse onderwijsachterstandenbeleid te monitoren en evalueren op het gebied van voor- en vroegschoolse educatie, primair onderwijs en de overgang van PO naar VO. Ik rapporteer de resultaten en gegevens in onder andere de VVE-monitor, de Arnhemse monitor en het jaarverslag. Ik ben verantwoordelijk voor de nieuwe huisstijl en website van Stichting PAS. Daarnaast ben ik aangesteld als projectleider/directeur van de Zomerschool Arnhem voor de periode van 2009 t/m 2016.

cwb

Zicht op resultaten is een voorwaarde voor goede kwaliteit van het onderwijs

© 2016 Stichting PAS