Medewerkers

Home > Contactpersonen
Marga_CU

Aandacht voor taalontwikkeling jonge kind, een noodzaak!

Marga van Bon

Logopediste

Als logopediste observeer ik de spraak- en taalontwikkeling  van peuters met als doel om problemen zo vroeg mogelijk op te sporen. Indien nodig geef ik adviezen aan ouders en pedagogisch medewerkers. Ik bezoek kindercentra in Arnhem Zuid. Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag en donderdag (en wisselend op woensdag en vrijdag).

Hermien Braakhekke

Coach Passende Kinderopvang

Ik ondersteun op een coachende manier medewerkers van de voor- en vroegschoolse locaties bij het invoeren van het opbrengst gericht werken. Hierbij kun je denken aan het bewust werken aan de ontwikkelingsdoelen van de kinderen. Het spelend leren staat hierbij centraal. Het is belangrijk dat het aanbod afgestemd is op het niveau van de kinderen en zorgt voor uitdaging en betrokkenheid. Een goede planning en inrichting van de ruimte, observatie en evaluatie zijn ook belangrijke voorwaarden voor een juiste begeleiding van het kind. Ik wil graag meedenken bij jullie vragen hierover.

Hermien_CU

Spelen is leren

Nicoline_CU

Een kind dat zich goed kan uiten, heeft een basis voor de toekomst

Nicoline Cremer

Logopediste

Als logopediste observeer ik de spraak-en taalontwikkeling van peuters met als doel om problemen zo vroeg mogelijk op te sporen. Indien nodig geef ik adviezen aan ouders en pedagogisch medewerkers. Ik bezoek kindercentra in Arnhem Noord. Mijn werkdagen zijn maandag en donderdag.

Martijn Davelaar

Projectleider Monitoring en evaluatie

Ik houd mij bezig met de monitoring en evaluatie van het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid. Hiervoor verzamel en analyseer ik  uiteenlopende gegevens over de voor- en vroegschoolse educatie en het basisonderwijs. We rapporteren de resultaten in o.a. de VVE monitor en de Arnhemse Monitor Primair Onderwijs. Op basis hiervan wordt bestaand beleid geëvalueerd en worden aanbevelingen gedaan voor nieuw beleid. Door de ontwikkelingen in het (voorschoolse) onderwijs continue te blijven monitoren draag ik graag bij aan de kwaliteit van het Arnhemse onderwijs!

Martijn_CU

Alle kinderen verdienen de kans op goed onderwijs en de juiste ondersteuning!

Willy_CU

Met een diploma sta je sterk!

Willy Gerritsen

Consulente OWRS

Ik ben onderwijsconsulent voor woonwagen-, Roma en Sinti kinderen (0-23 jaar). Ik werk in de regiogemeenten Renkum, Lingewaard, Overbetuwe, Westervoort en Neder-Betuwe. Mijn kerntaak is het vervullen van een brugfunctie tussen leerlingen, ouders en scholen. Mijn werkzaamheden bevinden zich vooral op het terrein van voorlichting, advies en bemiddeling. Samen met ouders en kinderen voer ik de gezinsgerichte programma’s Spel aan de Wagen en Samen Leren uit.

Ellen Hendriks

Secretaresse

Ik werk samen met Annelies de Roo op het secretariaat. Ik ondersteun de PAS medewerkers bij de uitvoering van hun werkzaamheden. Zo help ik bij het organiseren van cursussen en conferenties en redigeer en verstuur ik publicaties. Ook zorg ik voor een adequate afhandeling van vragen en verzoeken.

Ellen_CU

Verbindend, Ondersteunend en Deskundig

De kernwaarden van PAS zijn ook op ons van toepassing

Serife_CU

Als mijn doelgroep blij en opgelucht is dan ben ik dat ook

Serife Kayrak-Aldemir

Schoolcontactmedewerker Turks (primair onderwijs)

Vanaf 2004 werk ik met heel veel plezier bij Stichting Pas als schoolcontactmedewerker voor de Turkse gemeenschap. Mijn werkzaamheden bestaan onder andere uit het voorlichten en ondersteuning bieden aan de ouders van basisschool kinderen van Turkse komaf. Ik ben hun tolk, ondersteuner,  bemiddelaar en ook hun vertrouwenspersoon.

Joke Kersbergen

Coach Passende Kinderopvang

Ik ondersteun op een coachende manier medewerkers van de voor- en vroegschoolse locaties bij het invoeren van het opbrengst gericht werken. Hierbij kun je denken aan het bewust werken aan de ontwikkelingsdoelen van de kinderen. Het spelend leren staat hierbij centraal. Het is belangrijk dat het aanbod afgestemd is op het niveau van de kinderen en zorgt voor uitdaging en betrokkenheid. Een goede planning en inrichting van de ruimte, observatie en evaluatie zijn ook belangrijke voorwaarden voor een juiste begeleiding van het kind. Ik wil daar graag bij helpen, want een goede start op de basisschool gun je ieder kind. Dat is waar ik voor wil gaan!

Joke_CU

Een goede start op de basisschool gun je ieder kind!

José_CU

Opvang nieuwkomers in het onderwijs

José Muijres

Projectmedewerker nieuwkomers

Als projectmedewerker richt ik me vnl. op het ondersteunen van besturen, scholen en leerkrachten met betrekking tot de opvang nieuwkomers in het onderwijs, waaronder vluchtelingenkinderen. Mijn expertise is het adviseren en meedenken over de meest praktische en haalbare oplossingen voor de vraagstukken die onderwijs aan nieuwkomers met zich meebrengt. Ook organiseer of geef ik trainingen en coach ik individuele leraren.

Annette Mullink

Coördinator VVE

Ik coördineer alle werkzaamheden op VVE-gebied waarbij het doel is de ontwikkelings- en onderwijskansen van de Arnhemse jeugd (2 – 6 jaar) te bevorderen. Voorbeelden van werkzaamheden zijn: het organiseren van deskundigheidsbevordering voor de professionals, het versterken van de doorgaande lijn, de samenwerking en de kwaliteit tussen de professionele organisaties en de implementatie van het beleid ouderbetrokkenheid. Verder adviseer ik de gemeente en instellingen bij de vormgeving en uitvoering van het beleid t.a.v. VVE.

Annette_CU

Jong geleerd, Beter gedaan!

El Abbes Ouali

Schoolcontactmedewerker Marokkaans (primair onderwijs)

Ik ben intermediair tussen scholen, ouders en leerlingen. Ik word ingezet voor alle Arabische sprekenden. Mijn taak is informeren, begeleiden, signalen en bemiddelen. Ik probeer de ouders te betrekken bij het schoolgebeuren en hen te stimuleren de ontwikkeling van hun kinderen te volgen. Om mijn doelen te bereiken probeer ik te denken in beide culturen en naar een alternatief te zoeken, waarbij het kind altijd centraal staat. Kortom, ik streef naar een evenwicht in de driehoeksverhouding.

Abbes_CU

Alle kinderen verdienen de kans op goed onderwijs

Jolanda_CU

Iedereen kan leren!

Jolanda Reichard

Consulente OWRS

Ik ben onderwijsconsulent voor woonwagen-, Roma- en Sinti kinderen (0-12 jaar) in de gemeente Arnhem. Mijn kerntaak is het vervullen van de brugfunctie tussen leerlingen, ouders en scholen. Mijn werkzaamheden bevinden zich met name op het terrein van voorlichting, advies en bemiddeling. Daarnaast voer ik de gezinsgerichte programma’s  Spel aan de Wagen  en Samen Leren uit.

Annelies de Roo

Secretariaat

Ik werk samen met Ellen Hendriks op het secretariaat. Ik ondersteun de PAS medewerkers bij de uitvoering van hun werkzaamheden. Zo help ik bij het organiseren van cursussen en conferenties en redigeer en verstuur ik publicaties. Ook zorg ik voor een adequate afhandeling van vragen en verzoeken.

Ik werk op maandag, woensdag en donderdag.

Annelies_CU

Verbindend, Ondersteunend en Deskundig

De kernwaarden van PAS zijn ook op ons van toepassing

Hussein_CU

Een florissante toekomst begint met goed onderwijs

Hussein Salad Mohamed

Schoolcontactmedewerker Somalisch (primair onderwijs)

Ik ben schoolcontactmedewerker voor de Somalische gemeenschap. Mijn werkzaamheden bestaan onder andere uit het voorlichten en ondersteuning bieden aan de ouders van basisschool kinderen van Somalische afkomst. Ik ben hun tolk, ondersteuner,  bemiddelaar en ook hun vertrouwenspersoon.

Jonathan Simonis

Projectmedewerker Ouderbetrokkenheid VVE

Als projectmedewerker ouderbetrokkenheid VVE richt ik me op het implementeren en verder ontwikkelen van het stedelijk beleid ouderbetrokkenheid VVE: Ouders doen mee met VVE! Ik ondersteun (voor)scholen bij het uitvoeren van het beleid en organiseer trainingen.

Jonathan_CU

Voor kinderen is het beter als pedagogisch medewerkers en leerkrachten samenwerken met ouders!

Lisette van Dijk

Communicatiemedewerker en projectmedewerker VVE

Als communicatiemedewerker werk ik aan onze naamsbekendheid, zodat betrokkenen in het werkveld van Kansengelijkheid ons (nog) beter weten te vinden. Ik draag bij aan de communicatie-uitingen van Stichting PAS, aan de jaarlijkse PAS conferentie, en ben contactpersoon voor communicatieafdelingen en media.

Als medewerker VVE zijn mijn werkzaamheden gericht op VVE, waarbij het doel is de ontwikkelings- en onderwijskansen van de Arnhemse jeugd van voor- en vroegscholen te bevorderen. Voorbeelden van mijn werkzaamheden zijn: het organiseren van deskundigheidsbevordering voor de professionals en het ondersteunen van de coördinator VVE. Daarnaast denk ik mee als het gaat om de inhoud en uitvoering van VVE in de gemeente Arnhem.

Ik werk op maandag, dinsdag en donderdagochtend

Lisette_CU

Investeren in deskundig personeel is investeren in de toekomst!

Marcel_CU

Digitale innovaties moet je omarmen

Marcel van Wilsem Vos

IT-specialist

Mijn veelzijdige baan bestaat uit diverse aspecten. Ik verzorg voor stichting PAS de vormgeving van de publicaties. Verder onderhoud en bouw ik de websites die stichting PAS beheert. Ook het beheren van de database behoort tot mijn taken

Channa Woudenberg

Contactpersoon kansengelijkheid deelgebied Noord-Oost/West
Weekendschool Arnhem; LeukOmteLeren (LOL)
Zomerschool Arnhem
Monitoring & Evaluatie

Als onderwijskundige zet ik me in om kinderen, voor wie een rijke ontwikkelcarrière niet vanzelfsprekend is, een mooie toekomst te bieden. Ik vind het belangrijk dat kinderen hun horizon kunnen verbreden en talenten kunnen ontwikkelen. Als directeur Zomerschool en programmamanager Weekendschool kan ik hier een bijdrage aan leveren. De overgang van primair naar voortgezet onderwijs is een belangrijke factor. In de wijk Malburgen zijn we in samenwerking met po en vo bezig de doorstroom voor leerlingen zo soepel mogelijk te laten verlopen. Collega Martijn Davelaar en ik monitoren en evalueren het Arnhemse onderwijsachterstandenbeleid op het gebied van voor- en vroegschoolse educatie, primair onderwijs en de overgang van PO naar VO. De resultaten en gegevens worden in onder andere de VVE-monitor, de Arnhemse monitor en het jaarverslag gerapporteerd.

Channa_CU

Ik vind het belangrijk dat we faciliteren dat kinderen hun horizon kunnen verbreden, hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen

© 2018 Stichting PAS