Overstap PO-VO

Home > Portfolio > PO-VO > Overstap PO-VO

Stichting PAS levert een bijdrage aan een goede overdrachtsprocedure van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs (PO-VO).

Warme overdracht, uniform en zorgvuldig!

Een goede overdrachtsprocedure

In Arnhem hebben de schoolbesturen PO en VO afspraken gemaakt over één uniforme procedure voor de overdracht van kinderen van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. Er zijn ook afspraken gemaakt voor het gebruik van het onderwijskundig rapport. Sleutelwoorden zijn: uniformiteit en zorgvuldigheid. Warme overdracht bij leerlingen waarvoor dat nodig is, is een belangrijk onderdeel van de procedure.

De overgang van primair (PO) naar voortgezet onderwijs (VO) is een belangrijk moment in de schoolloopbaan van een leerling. Voor de leerlingen die tot de doelgroep van het onderwijs-achterstandenbeleid behoren, geldt in nog sterkere mate dat een juiste VO-schoolkeuze en een goede overdracht van informatie naar de school voor VO het schoolsucces positief beïnvloeden. Blijvende aandacht voor advisering over de schoolkeuze en voor de overdracht van alle relevante informatie krijgt gestalte in de PO-VO procedure die door stichting PAS in samenwerking met stichting Samenwerkingsverband VO-25.06 wordt vormgegeven.

In december 2013 is de wet ‘Centrale Eindtoets en leerling- en onderwijsvolgsysteem primair onderwijs’ van kracht geworden. De wet regelt dat vanaf schooljaar 2014-2015 het voor alle leerlingen van groep 8 in het reguliere basisonderwijs verplicht is om een eindtoets te maken. De overheid stelt hiervoor aan scholen de ‘centrale eindtoets PO’ beschikbaar. Scholen kunnen ook kiezen voor een andere eindtoets PO die door de minister is toegelaten. De wet regelt ook dat scholen voor voortgezet onderwijs vanaf 2015 de toelating van leerlingen niet meer mogen laten afhangen van het resultaat van de eindtoets. Het schooladvies dat de basisschool afgeeft, is leidend voor de toelaatbaarheid en plaatsing van leerlingen in het voortgezet onderwijs.

De nieuwe wet Eindtoets en het daarbij behorende leidende schooladvies VO van de basisschool heeft afgelopen schooljaar 2015-2016 weer stof doen opwaaien. De Arnhemse PO-VO-procedure is op de nieuwe wet aangepast en zal naar aanleiding van de ervaringen van afgelopen schooljaar hier nog verder op aangepast worden. Naast het enkelvoudige schooladvies VO wordt in het schooljaar 2016-2017 gewerkt met een dubbel advies. Verder zullen we in Arnhem ons buigen over alternatieve eindtoetsen en het invoeren van een digitale adaptieve eindtoets in 2018 zoals wettelijk is vastgelegd.

Activiteiten

Laten we contact houden

Agenda

Meer informatie?

© 2017 Stichting PAS