Nieuw onderwijsresultatenmodel

27 juni 2019
Home > Nieuws > Landelijk > Nieuw onderwijsresultatenmodel

Vanaf 2020/2021 gaat de inspectie haar oordeel over de basisvaardigheden baseren op de referentieniveaus voor taal en rekenen. Die referentieniveaus geven aan wat leerlingen moeten kennen en kunnen.

Schoolweging
Het CBS berekent de verwachte onderwijsscore per leerling o.b.v.:
– het opleidingsniveau van de ouders
– het gemiddelde opleidingsniveau van alle moeders van de school
– het land van herkomst
– de verblijfsduur in Nederland
– schuldsanering

Het gemiddelde van de verwachte onderwijsscores van alle leerlingen wordt omgezet naar een schoolweging. Hoe lager de schoolweging, hoe minder complex de leerlingenpopulatie en hoe hoger de resultaten die we van de school mogen verwachten.

Referentieniveaus
De inspectie kijkt specifiek naar het percentage leerlingen dat in groep 8 het minimumniveau voor taal en rekenen beheerst (1F) en naar het percentage leerlingen dat in groep 8 het hogere niveau ofwel streefniveau voor rekenen (1S) en (2F) voor taal haalt. Telt een school relatief veel leerlingen met risico op een onderwijsachterstand (hoge schoolweging), dan geldt een lagere ondergrens en hoeven minder leerlingen 1S/2F te halen. Deze ondergrenzen worden de signaleringswaarden genoemd. Iedere school kent dus een eigen, unieke signaleringswaarde. Indien de waarden onder de signaleringswaarden liggen, vraagt de inspectie de school om een toelichting. Bij het beoordelen van de eindtoetsresultaten kijkt de inspectie naar de resultaten van drie opeenvolgende jaren.

Naar verwachting worden in september de signaleringswaarden per school kenbaar gemaakt. In 2019/2020 wordt het model getest en in 2020/2021 wordt het model officieel van kracht.

Een uitgebreide toelichting vind je hier.

© 2019 Stichting PAS