Pedagogisch-educatief handelen

Het doel van Pedagogisch-educatief handelen is gelegen in de wens en opdracht tot het bijdragen aan een optimale ontwikkeling en leerresultaten. Er wordt gewerkt in een cultuur van hoge en reële verwachtingen en opbrengsten. PM-ers en leerkrachten geven vorm aan een beredeneerd aanbod en opbrengstgericht werken in de groep.

In de voorschool betekent het pedagogisch-educatief handelen dat de pedagogisch medewerkers de peuters in staat stelt tot spelend leren en ontwikkelen. In de vroegschool verstaan we onder het pedagogisch-educatief handelen, het handelen van de leraren dat de kinderen in staat stelt tot leren en ontwikkelen. Hierbij is het belangrijk dat de pedagogisch medewerkers en de leerkrachten de doelen waaraan zij werken met de kinderen aan laten sluiten bij de zone van naaste ontwikkeling. Op deze manier wordt bijgedragen aan een optimale ontwikkeling van de kinderen. Onder pedagogisch-educatief en didactisch handelen verstaan we ook de veelgebruikte termen bewust handelen, opbrengstgericht werken en beredeneerd aanbod, maar we hebben nu gekozen voor een gelijkende terminologie aan het Onderzoekskader van de Inspectie van het Onderwijs.

Voorschool

Wat ben je in de voorschool verplicht?

Bij het pedagogisch-educatief handelen binnen de voorschool is het onder andere belangrijk dat pedagogisch medewerkers hun handelen plannen en structureren passend bij het beoogde eindniveau van peuters. Dit is verplicht gesteld, maar via de knop ‘Lees meer…’ staan meerdere opties beschreven om aan pedagogisch-educatief handelen te werken.

Lees meer..

Onderzoekskader 2021 voor het toezicht op de voorschoolse educatie en het primair onderwijs 

De Inspectie van het Onderwijs schrijft in het Onderzoekskader 2021 voor het toezicht op de voorschoolse educatie en het primair onderwijs geen wettelijke verplichtingen voor aan voorschoolse educatie. Wel wordt er vanuit het Onderzoekskader aangeraden om binnen de voorschoolse educatie te focussen op onderstaande vragen om bij te dragen aan een grotere kwaliteit binnen VVE-educatie.

 • Plannen en structureren de pedagogisch medewerkers hun handelen met behulp van informatie die zij over peuters hebben?
 • Zorgen de pedagogisch medewerkers ervoor dat het niveau van hun aanbod past bij het beoogde eindniveau van peuters (als groep en individueel)?
 • Werken de pedagogisch medewerkers opbrengstgericht en concretiseren zij dat door doelen voor hun peuters te stellen die aansluiten op de zone van naaste ontwikkeling?
 • Verdelen de pedagogisch medewerkers de activiteiten evenwichtig over de dag/het dagdeel?
 • Voert de voorschool actief beleid om alle peuters de voor hen bedoelde activiteiten te laten bijwonen?
 • Maakt het pedagogisch klimaat het spelend leren mogelijk? Zijn de peuters actief en betrokken?
 • Zijn er duidelijke regels en is er een voorspelbaar en betrouwbaar positief klimaat waarin afspraken worden nagekomen?
 • Structureren de pedagogisch medewerkers met geschikte opdrachten en heldere uitleg, vrij spel en begeleid spel, het aanbod zo dat de peuter het zich eigen kan maken?
 • Stimuleren de pedagogisch medewerkers de actieve betrokkenheid van de peuters en verrijken zij het spelend leren?
 • Leren de pedagogisch medewerkers peuters sociale vaardigheden aan en tonen ze voorbeeldgedrag?
 • Gaan peuters, pedagogisch medewerkers, leiding en overig personeel respectvol en betrokken met elkaar om?
 • Weten de pedagogisch medewerkers de geplande tijd voor voorschoolse educatie effectief te benutten door een efficiënte werkwijze in de groep?
 • Stemmen de pedagogisch medewerkers de instructies en spelbegeleiding, opdrachten en tijd af op de behoeften van groepjes en individuele peuters?
 • Is de afstemming zowel op ondersteuning als uitdaging gericht, afhankelijk van de behoeften van peuters?
 • Is het voorschoolklimaat naast ondersteunend ook stimulerend?
 • Stimuleren de pedagogisch medewerkers een brede ontwikkeling bij hun peuters?
 • Gebruiken de pedagogisch medewerkers bij de instructies en opdrachten passende educatieve principes en werkvormen?
 • Stimuleren de pedagogisch medewerkers peuters tot interactie, zowel interactie tussen de pedagogisch medewerker en de peuters als interactie tussen peuters onderling?
 • Gaan de pedagogisch medewerkers actief na of peuters de opdrachten begrijpen en of de pedagogisch medewerkers daarmee hun doelen hebben gehaald?
 • Geven de pedagogisch medewerkers de peuters inhoudelijk feedback op hun speel- en leerproces?

Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie

Volgens het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie moet in het pedagogisch beleidsplan zo concreet mogelijk beschreven staan op welke wijze een passende ruimte, waarin voorschoolse educatie wordt verzorgd, wordt ingericht. Ook moet in het beleidsplan opgenomen zijn op welke wijze passend materiaal voor voorschoolse educatie beschikbaar gesteld wordt.

Vroegschool

Wat ben je in de vroegschool verplicht?

Het didactisch handelen binnen de vroegschool stelt verplicht dat leraren hun handelen plannen en structureren passend bij beoogde eindniveau van kinderen. Daarnaast is het in de vroegschoolse situatie verplicht om een leerklimaat te creëren waarin kinderen actief en betrokken zijn. Dit is verplicht gesteld, maar via de knop ‘Lees meer…’ staan meerdere opties beschreven om aan pedagogisch-educatief handelen te werken.

Lees meer..

Onderzoekskader 2021 voor het toezicht op de voorschoolse educatie en het primair onderwijs

De Inspectie van het Onderwijs schrijft in het Onderzoekskader 2021 voor het toezicht op de voorschoolse educatie en het primair onderwijs de volgende wettelijke verplichtingen voor aan vroegschoolse educatie om te werken aan grotere kwaliteit binnen VVE-educatie:

 • De leraren plannen en structureren hun handelen met behulp van informatie die zij over leerlingen hebben. De leraren zorgen ervoor dat het niveau van hun lessen past bij het beoogde eindniveau van leerlingen. De aangeboden leerstof is logisch opgebouwd binnen een reeks van lessen alsook binnen één les.
 • De leraren creëren een leerklimaat waardoor leerlingen actief en betrokken zijn. Met geschikte opdrachten en heldere uitleg structureert de leraar het onderwijsaanbod zo dat de leerling het zich eigen kan maken. De leraren stemmen de instructies en spelbegeleiding, opdrachten en onderwijstijd af op de behoeften van groepen en individuele leerlingen. De afstemming is zowel op ondersteuning als op uitdaging gericht, afhankelijk van de behoeften van leerlingen.

Bovenstaande verplichtingen gelden uiteraard voor alle kinderen in de basisschoolleeftijd, maar de VVE-doelgroep heeft op dit gebied extra aandacht nodig. Het is aan u om daar invulling aan te geven passend bij de doelgroep en de Arnhemse kwaliteitseisen.

Daarnaast worden in het Onderzoekskader 2021 voor het toezicht op de voorschoolse educatie en het primair onderwijs suggesties gedaan om binnen de vroegschoolse situatie ook op andere manieren aan kwaliteit te werken. Deze eigen invulling aan kwaliteit wordt ook meegenomen in de beoordeling door de Inspectie van het Onderwijs. Hierbij valt te denken aan hoge verwachtingen van kinderen, feedback geven aan kinderen en efficiënte benutting van de onderwijstijd.

Meer informatie

Wil je meer weten over Pedagogisch-educatief handelen?

Bekijk dan ook eens de volgende websites en documenten:

© 2024 Stichting PAS