Ouderbetrokkenheid

Home > Ouderbetrokkenheid

De rol van ouders is groter dan de rol van wie dan ook als het gaat om jonge kinderen. Als het gaat om kinderen in achterstandssituaties (de VVE-doelgroep) blijkt dat er een enorm verschil is tussen hoger- en laagopgeleide ouders.

Ouders en School, Samen!

Ouders doen mee met VVE

Laagopgeleide ouders praten over het algemeen veel en veel minder met kinderen, en ook de manier waarop met kinderen gepraat wordt verschilt. Kinderen leren veel op VVE-locaties, maar de lijn naar thuis wordt niet of nauwelijks doorgetrokken. Kinderen brengen veel meer tijd thuis door dan op peuterspeelzaal of basisschool. Uit diverse onderzoeken blijkt dat de effectiviteit van VVE, verbeterde leerprestaties van de kinderen, vele malen versterkt wordt door ouderbetrokkenheid en stimulering thuis.

Veel laagopgeleide ouders weten niet hoe belangrijk hun rol is en missen daarin kennis en vaardigheden om hun kind op een goede manier thuis te stimuleren. Daarom is het noodzakelijk dat de voorschoolse VVE-instellingen en VVE-basisscholen de ouders effectief helpen om dit mogelijk te maken.

Doel

De gemeente Arnhem heeft met de VVE-voorzieningen afspraken gemaakt om de ouderbetrokkenheid bij VVE te vergroten. De bedoeling is dat de VVE-voorzieningen met ouders komen tot ‘educatief partnerschap’. Samen werken zij aan het optimaliseren van de ontwikkelingskansen en het welbevinden van kinderen. Doelen die hierbij bereikt worden:

  • Ouders en (voor)school zijn wederzijds goed geïnformeerd over de ontwikkeling van hun kind;
  • De informatie-uitwisseling tussen ouders en professional vindt structureel plaats volgens een jaarkalender oudercontacten
  • Ouders voeren thuis activiteiten uit ter bevordering van de (taal)ontwikkeling van hun kind

Om de ouderbetrokkenheid te vergroten verwacht de gemeente Arnhem dat scholen en instellingen voor voorschoolse educatie een educatief partnerschap aangaan met ouders. Het educatief partnerschap is het proces waarin betrokkenen (ouders, leidsters, leerkrachten, directie) elkaar wederzijds ondersteunen en waarin ze hun bijdrage zoveel mogelijk afstemmen, met als doel het leren, de motivatie en de ontwikkeling van leerlingen (de peuters en kleuters) te bevorderen. De gemeente zal via stichting PAS scholen en instellingen hier bij ondersteunen.

Laten we contact houden

pfjs

Jonathan Simonis
Projectmedewerker Ouderbetrokkenheid VVE
j.simonis@stichtingpas.nl
026 – 760 09 81

Agenda

  • De Agenda is (even) leeg

Facebook Ouderbetrokkenheid VVE

Wekelijks doet Heilie bij de Werf 4 oudercursussen rondom #LOGO3000.
Een oudercursus voor de peutergroep en voor elk van de 3 kleuterklassen 1.

Deze week gingen de ouders eerst samen een les bijwonen in de groep van hun kinderen.
... Lees meerLees minder

Bekijk op Facebook

Deze week hebben gymdocenten die peutergym bij VVE verzorgen, pedagogisch medewerkers, een manager en een cursusleidster van een oudercursus met elkaar gebrainstormd over ouderbetrokkenheid bij peutergym.

Leuke ideeën waren:
- Laat een beroemd persoon uitleggen aan ouders hoe belangrijk bewegen is voor peuters
- Ga samen met kinderen en ouders het muziekpad lopen in Park Presikhaaf
- Nodig per gymles 2 ouders uit en geef ze een rol, zo zien ze wat kinderen allemaal kunnen
- Doe een bewegingsles die leuk is voor zowel kinderen als ouders, bijvoorbeeld dansles
- Geef ouders tips mee over hoe zij met hun kind bewegingsactiviteiten kunnen doen. Deze kun je vinden op www.huisvoorbeweging.nl/bewegen-stimuleren/beweegkriebels/actueel/beweegtips/

Meer info over peutergym vind je op gymenturnenarnhem.nl/gymkids/
... Lees meerLees minder

Bekijk op Facebook

Uitvoeringsoverleg VVE: nieuwe en oude aanbieders van VVE in de voorschoolse voorzieningen krijgen informatie over VVE in Arnhem. #spa #skar #partou #kleinhuys #kleinduimpje #twins

Annette Mullink, VVE-coordinator bij Stichting PAS vertelt hoe belangrijk we in Arnhem educatief partnerschap met ouders vinden.
... Lees meerLees minder

Bekijk op Facebook

Meer informatie?

© 2016 Stichting PAS