Handreiking VVE

Handreiking VVE voor de gemeente Arnhem

De Handreiking VVE voor de gemeente Arnhem is onderverdeeld in vier aandachtsgebieden. Op elk van deze thema’s bevelen we richtlijnen aan voor de voorschool en de vroegschoolse educatie. Daarnaast bieden we suggesties en verbeterpunten voor de onderlinge doorgaande lijn. Deze handreiking kan managers en professionals helpen bij de uitvoering van VVE en het realiseren van de in Arnhem vereiste kwaliteit.

Voor- en vroegschoolse Educatie Arnhem

Het doel van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is het voorkomen, vroegtijdig opsporen en aanpakken van taal- en onderwijsachterstanden bij jonge kinderen met als resultaat een aanzienlijke vergroting van kansen aan het begin van de schoolloopbaan.

Kern van het beleid is dat kinderen met gelijke talenten ook gelijke kansen krijgen in het onderwijs. Uit onderzoek blijkt namelijk dat sociaal-economische en maatschappelijk factoren een grotere invloed hebben op de schoolloopbaan van hun kinderen dan op grond van intelligentie en leerresultaten verwacht mag worden.

In de thuissituatie van het kind vindt onvoldoende educatieve stimulering plaats. Die stimulering kan onder meer bestaan uit een geletterde omgeving (boeken in huis, voorlezen), de aard van de interactie met volwassenen (hoe wordt er met het kind gepraat) of de ondersteuning bij het leren op school. Het risico op dit soort achterstanden is vooral groot als de ouder(s) laag zijn opgeleid, en als ze een laag inkomen hebben. Als de ouders een migratieachtergrond hebben, kan dat een extra risicofactor zijn, vooral in combinatie met een lage opleiding en/of een laag inkomen. We spreken hier over het risico op achterstand. Dit betekent dat een gebrek aan educatieve stimulering in de thuissituatie niet per definitie leidt tot achterstand

Ambitie Arnhem

In Arnhem zijn de ambities hoog wat betreft het bevorderen van kansengelijkheid in het onderwijs. Dit vertaalt zich in de volgende speerpunten:

  • Vroeg beginnen: vanaf 2 jaar een gerichte aanpak voorschoolse educatie;
  • Alle doelgroepkinderen bereiken met een breed vve aanbod van hoge kwaliteit;
  • Goed opgeleide en gekwalificeerde vve professionals in voor- en vroegschool;
  • Ouders doen mee;
  • Samenwerking stimuleren waar het de kansengelijkheid bevordert.

Meer informatie?

© 2024 Stichting PAS