Medewerkers

Home > Over PAS > Medewerkers

Onze medewerkers

Maak kennis met de medewerkers van Stichting PAS:

Peter Peeters

Directeur ad interim

Tot augustus 2023 geef ik leiding aan Stichting PAS. Ik inventariseer bij interne en externe stakeholders hoe zij PAS beleven: wat gaat goed? Wat kan beter? Wat missen we? Wat is nodig? Al gedurende de inventarisatie zie ik wat er nodig is om stichting PAS te versterken in haar professionele ondersteuning van de kansengelijkheid onder Arnhemse kinderen van 0 tot 14 jaar. Deze opdracht voer ik uit op basis van mijn ervaring als project- en verandermanager binnen het primair onderwijs. In verschillende rollen, van toezichthouder tot PLG-adviseur help ik onderwijsorganisaties kansengelijkheid voor leerlingen te versterken.

Anderen in beweging krijgen, stimuleren om het beste uit zichzelf te halen en in laten zien hoe
waardevol het is om jezelf te ontwikkelen

Anky van Alst

Projectleider Weekendschool Leuk Om te Leren

Als Projectleider ben ik werkzaam voor Stichting Leuk Om te Leren Weekendschool Arnhem. De Weekendschool zet zich in voor leerlingen in de leeftijd van 10 tot 14 jaar waarvoor een rijke ontwikkelcarrière niet vanzelfsprekend is.
Wij geloven erin dat leerlingen het Leuk vinden Om te Leren en bieden hen in een driejarig traject de mogelijkheid hun horizon te verbreden en hun talenten te verkennen.
Anderen in beweging krijgen, stimuleren om het beste uit zichzelf te halen en in laten zien hoe waardevol het is om jezelf te ontwikkelen, daar zet ik mij graag voor in. Ik analyseer snel, check wat ik waarneem en spreek uit wat ik voel, altijd vanuit integriteit en met respect voor de ander.

Carlijn Bleumer

Logopediste

Als Logopediste observeer ik de spraak- en taalontwikkeling van peuters met als doel om problemen zo vroeg mogelijk op te sporen. Indien nodig geef ik adviezen aan ouders en pedagogisch medewerkers. Ik bezoek voornamelijk kindercentra in de wijken Presikhaaf, Malburgen, Noord-Oost en Noord-West.

Communicatie is een belangrijke basis voor de verdere ontwikkeling

Aandacht voor taalontwikkeling jonge kind, een noodzaak!

Marga van Bon

Logopediste

Als Logopediste observeer ik de spraak- en taalontwikkeling  van peuters met als doel om problemen zo vroeg mogelijk op te sporen. Indien nodig geef ik adviezen aan ouders en pedagogisch medewerkers. Ik bezoek kindercentra in Arnhem Zuid.

Nicoline Cremer

Logopediste

Als Logopediste observeer ik de spraak- en taalontwikkeling van peuters met als doel om problemen zo vroeg mogelijk op te sporen. Indien nodig geef ik adviezen aan ouders en pedagogisch medewerkers. Ik bezoek kindercentra in Arnhem Noord.

Een kind dat zich goed kan uiten, heeft een basis voor de toekomst

Alle kinderen verdienen de kans op goed onderwijs en de juiste ondersteuning!

Martijn Davelaar

Projectleider Monitoring & Evaluatie 

Ik houd mij bezig met de monitoring en evaluatie van het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (OAB). Hiervoor verzamel en analyseer ik uiteenlopende gegevens over de doelgroep. De resultaten worden gepubliceerd in de Arnhemse Monitor Kansengelijkheid. Op basis hiervan wordt bestaand beleid geëvalueerd en worden aanbevelingen gedaan voor nieuw beleid. Door het bereik van de doelgroep en de kwaliteit en de opbrengsten van de activiteiten in het onderwijs continue te blijven monitoren, draag ik graag bij aan de kansen van de Arnhemse jeugd!

Sanne Endeman

Projectmedewerker monitoring en evaluatie

Ik houd mij bezig met de monitoring en evaluatie van het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (OAB). Hiervoor verzamel en analyseer ik uiteenlopende gegevens over de doelgroep. De resultaten worden gepubliceerd in de Arnhemse Monitor Kansengelijkheid. Op basis hiervan wordt bestaand beleid geëvalueerd en worden aanbevelingen gedaan voor nieuw beleid. Door het bereik van de doelgroep, de kwaliteit en de opbrengsten van de activiteiten in het onderwijs continue te blijven monitoren, draag ik graag bij aan de kansen van de Arnhemse jeugd!

Wanneer we weten wat werkt, kunnen we kinderen de beste kansen bieden om zich te ontwikkelen.

Met een diploma sta je sterk!

Willy Gerritsen

Intermediair OWRS

Ik ben Intermediair voor Woonwagen-, Roma en Sinti kinderen (0-23 jaar) en hun ouders. Ik werk in de regiogemeenten Renkum, Lingewaard, Overbetuwe, Westervoort en Neder-Betuwe. Mijn kerntaak is het vervullen van een brugfunctie tussen leerlingen, ouders, scholen en zorg. Mijn werkzaamheden bevinden zich vooral op het terrein van voorlichting, advies en bemiddeling. Samen met kinderen, ouders en betrokken partners gaan we op zoek naar passende oplossingen. Praktisch voer ik samen met ouders en kinderen de gezinsgerichte programma’s Spel aan de Wagen en Samen Leren uit en geef maatwerkondersteuning.

Ellen Hendriks

Secretaresse

Ik werk samen met Annelies de Roo op het secretariaat. Ik ondersteun de PAS medewerkers bij de uitvoering van hun werkzaamheden. Zo help ik bij het organiseren van cursussen en conferenties en redigeer en verstuur ik publicaties. Ook zorg ik voor een adequate afhandeling van vragen en verzoeken.

Verbindend, Ondersteunend en Deskundig

De kernwaarden van PAS zijn ook op ons van toepassing

Kinderen leren van nature. Het is aan ons als volwassenen om de juiste omgeving te
creëren en de kinderen op het perfecte moment te faciliteren

Marieke Jansen

Projectleider Professionaliseren & Ontwikkelen 

Als Projectleider Professionaliseren & Ontwikkelen richt ik me op het realiseren van een vernieuwd professionaliseringsprogramma, dat aansluit op de vraag en behoefte uit het werkveld en inspeelt op actuele ontwikkelingen. Ik richt me op de professionalisering van VVE in met name de kinderopvang en onderbouw. Het programma sluit aan op de voorschoolse aanpak en de aanpak van gelijke kansen op scholen. Hierbij heb ik oog voor de doorgaande leerlijnen in de professionaliseringsaanpak. Op het gebied van kansengelijkheid in de kinderopvang en het onderwijs analyseer ik relevante ontwikkelingen en tendensen en neemt dit in het programma op.
Voor de VVE deskundigheidsbevordering organiseer ik een netwerk van trainers en begeleiders en verzorg ik de inkoop van scholing en training. Naast dit programma adviseer ik kinderopvang en scholen bij de implementatie van relevante VVE-methodes in de groepen.

Opvang nieuwkomers in het onderwijs

José Muijres

Projectleider Nieuwkomers 
Adviseur Kansengelijkheid

Als Projectleider Nieuwkomers richt ik me voornamelijk op het ondersteunen van besturen, scholen en leerkrachten met betrekking tot de opvang nieuwkomers in het onderwijs, waaronder vluchtelingenkinderen. Mijn expertise is het adviseren en meedenken over de meest praktische en haalbare oplossingen voor de vraagstukken die onderwijs aan nieuwkomers met zich meebrengt. Ook organiseer of geef ik trainingen en coach ik individuele leraren.

Annette Mullink

Programmamanager Vroegsignalering & Educatie
Adviseur Kansengelijkheid

Ik coördineer alle werkzaamheden op VVE-gebied waarbij het doel is de ontwikkelings- en onderwijskansen van de Arnhemse jeugd (2 – 6 jaar) te bevorderen. Voorbeelden van werkzaamheden zijn: het organiseren van deskundigheidsbevordering voor de professionals, het versterken van de doorgaande lijn, de samenwerking en de kwaliteit tussen de professionele organisaties en de implementatie van het beleid ouderbetrokkenheid. Verder adviseer ik de gemeente en instellingen bij de vormgeving en uitvoering van het beleid t.a.v. VVE.

Jong geleerd, Beter gedaan!

Alle kinderen verdienen de kans op goed onderwijs

El Abbes Ouali

Intermediair schoolcontactwerker Berbers, Marokkaans en Arabisch

Ik ben Intermediair tussen scholen, ouders en leerlingen. Ik word ingezet voor alle Arabisch sprekenden. Mijn taak is informeren, begeleiden, signaleren en bemiddelen. Ik probeer de ouders te betrekken bij het schoolgebeuren en hen te stimuleren de ontwikkeling van hun kinderen te volgen. Om mijn doelen te bereiken probeer ik te denken in beide culturen en naar een alternatief te zoeken, waarbij het kind altijd centraal staat. Kortom, ik streef naar een evenwicht in de driehoeksverhouding.

Hasbia Ouali

Intermediair schoolcontactwerker

Als Intermediair schoolcontactwerker stimuleer ik ouders in hun rol van actieve partner in het leer- en opvoedingsproces van hun kind;

  •  Organiseer ik voorlichtingsbijeenkomsten, trainingen, workshops over opvoedingsondersteuning, onderwijssysteem, schoolkeuze, en financiële regelingen;
  • Begeleid ik ouders bij hulpverleningsvragen en doelen, bij contacten op school en bij huisbezoeken;
  • Bevorder ik het inzicht in elkaars culturele achtergronden;
  • Draag ik zorg voor de uitvoering van het beleid en afspraken;

Als de handen ineen worden geslagen kan 1+1 3 worden!

Iedereen kan leren!

Jolanda Reichard

Intermediair OWRS
Adviseur Kansengelijkheid

Ik ben Intermediair voor Woonwagen-, Roma- en Sinti kinderen (0-12 jaar) in de gemeente Arnhem. Mijn kerntaak is het vervullen van de brugfunctie tussen leerlingen, ouders en scholen. Mijn werkzaamheden bevinden zich met name op het terrein van voorlichting, advies en bemiddeling. Daarnaast voer ik de gezinsgerichte programma’s  Spel aan de Wagen  en Samen Leren uit.

Annelies de Roo

Administratieve Ondersteuning

Ik werk samen met Ellen Hendriks op het secretariaat. Ik ondersteun de PAS medewerkers bij de uitvoering van hun werkzaamheden. Zo help ik bij het organiseren van cursussen en conferenties en redigeer en verstuur ik publicaties. Ook zorg ik voor een adequate afhandeling van vragen en verzoeken.

Verbindend, Ondersteunend en Deskundig

De kernwaarden van PAS zijn ook op ons van toepassing

Door samen bruggen te bouwen ga je dezelfde taal spreken!

Babbel Saeijs

Coach Nieuwkomers

Als coach nieuwkomers ben ik er niet alleen voor de nieuwkomers-leerlingen maar juist ook voor de leerkrachten. Een (tweedejaars) nieuwkomer in de groep kan voor veel vragen zorgen. Hoe zorg je ervoor dat deze leerling met de groep meekomt zonder dat dit teveel extra tijd kost? Hierbij kan ik helpen. Een stukje NT2-theorie is hierbij noodzakelijk maar de focus ligt op de praktijk. Middelen en strategieën die je direct in de klas kan inzetten. Daarnaast verzorg ik individuele begeleiding van de (tweedejaars) nieuwkomers zodat zij zo goed mogelijk kunnen aansluiten bij het lesaanbod in de klas.

Edith Severins

Projectmedewerker 

Ik houd mij bezig met de organisatorische en administratieve ondersteuning van projecten van Stichting PAS. Voor vragen rondom de organisatie van trainingen kun je bij mij terecht. Ook werk ik mee aan communicatie-uitingen van Stichting PAS en houd ik me bezig met kennisdeling. Hiermee lever ik ook graag mijn bijdrage aan het uitvoeren van de missie van stichting PAS: kansengelijkheid voor alle kinderen in Arnhem.

Verbindend, ondersteunend  en deskundig.

Voor kinderen is het beter als pedagogisch medewerkers en leerkrachten samenwerken met ouders!

Jonathan Simonis

Projectleider Samenwerken met Ouders
Adviseur Kansengelijkheid

Als Projectleider Samenwerken met Ouders richt ik me op het implementeren en verder ontwikkelen van het stedelijk beleid Ouderbetrokkenheid VVE: Ouders doen mee met VVE! Ik ondersteun (voor)scholen bij het uitvoeren van het beleid en organiseer trainingen.

Yadigar Bingöl Stoffer

Intermediair Turks (primair onderwijs)

Ik ondersteun ouders in hun rol van actieve partner in het leer-en opvoedingsproces van hun kind. Op vraag van ouders en school organiseer ik voorlichtingsbijeenkomsten, trainingen en workshops bijvoorbeeld over opvoedingsondersteuning, culturele achtergronden, onderwijssysteem, schoolkeuze en financiële regelingen.
Daarnaast begeleid ik ouders bij hulpverleningsvragen en bij contacten op school en bij huisbezoeken.
Ik word ingezet als Intermediair voor de Turkse gemeenschap.

Ieder kind verdient een eerlijke kans voor een mooie toekomst

Het kind centraal als basis voor verdere ontwikkeling

Margo de Swart

Coach Passende Kinderopvang

Als Coach Passende Kinderopvang begeleid ik de Pedagogisch Medewerkers op de voorschoolse locaties met als doelen: werken aan inclusieve kinderopvang; opvang voor alle kinderen in een voor hen vertrouwde omgeving; het creëren van een stabiele pedagogisch-educatieve omgeving.

Lerend en spelend de wereld ontdekken.

Lieke Verboeket

Coach Nieuwkomers

Als Coach Nieuwkomers verzorg ik begeleidingstrajecten voor tweedejaars nieuwkomers, die doorstromen vanuit een taalklas naar een basisschool in hun buurt. Hierbij heb ik twee taken. Ten eerste coach ik de leerkracht op het gebied van NT2 didactiek en vaardigheden, zodat deze de nieuwkomersleerling optimaal kan ondersteunen. Ten tweede verzorg ik leerlingbegeleiding, waardoor het kind zo goed mogelijk kan aansluiten bij het leren in de nieuwe klas.

Door samen bruggen te bouwen ga je dezelfde taal spreken!

Aansluiten bij wat een kind nodig heeft, zodat het op zijn of haar eigen manier kan ontwikkelen, groeien en bloeien.

Ramona van Well

Coach Passende Kinderopvang

Als Coach Passende Kinderopvang begeleid ik de Pedagogisch Medewerkers op de voorschoolse locaties met als doelen: werken aan inclusieve kinderopvang; opvang voor alle kinderen in een voor hen vertrouwde omgeving; het creëren van een stabiele pedagogisch-educatieve omgeving.

© 2021 Stichting PAS