Medewerkers

Home > Over PAS > Medewerkers
Onze medewerkers

Maak kennis met de PAS medewerkers:

Anky van Alst

Anky van Alst

Projectleider Weekendschool Leuk Om te Leren

Als projectleider ben ik werkzaam voor Stichting Leuk Om te Leren Weekendschool Arnhem. De Weekendschool zet zich in voor leerlingen in de leeftijd van 10 tot 14 jaar waarvoor een rijke ontwikkelcarrière niet vanzelfsprekend is.
Wij geloven erin dat leerlingen het Leuk vinden Om te Leren en bieden hen in een driejarig traject de mogelijkheid hun horizon te verbreden en hun talenten te verkennen.
Anderen in beweging krijgen, stimuleren om het beste uit zichzelf te halen en in laten zien hoe waardevol het is om jezelf te ontwikkelen, daar zet ik mij graag voor in. Ik analyseer snel, check wat ik waarneem en spreek uit wat ik voel, altijd vanuit integriteit en met respect voor de ander.

Anderen in beweging krijgen, stimuleren om het beste uit zichzelf te halen en in laten zien hoe
waardevol het is om jezelf te ontwikkelen,

Communicatie is een belangrijke basis voor de verdere ontwikkeling

Carlijn Bleumer

Logopediste

Als logopediste observeer ik de spraak- en taalontwikkeling van peuters met als doel om problemen zo vroeg mogelijk op te sporen. Indien nodig geef ik adviezen aan ouders en pedagogisch medewerkers. Ik bezoek voornamelijk kindercentra in de wijken Presikhaaf, Malburgen, Noord-Oost en Noord-West. Mijn werkdagen zijn maandag t/m donderdag.

Carlijn cu
Marga_CU

Marga van Bon

Logopediste

Als logopediste observeer ik de spraak- en taalontwikkeling  van peuters met als doel om problemen zo vroeg mogelijk op te sporen. Indien nodig geef ik adviezen aan ouders en pedagogisch medewerkers. Ik bezoek kindercentra in Arnhem Zuid. Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag en donderdag (en wisselend op woensdag en vrijdag).

Aandacht voor taalontwikkeling jonge kind, een noodzaak!

Nicoline_CU

Nicoline Cremer

Logopediste

Als logopediste observeer ik de spraak-en taalontwikkeling van peuters met als doel om problemen zo vroeg mogelijk op te sporen. Indien nodig geef ik adviezen aan ouders en pedagogisch medewerkers. Ik bezoek kindercentra in Arnhem Noord. Mijn werkdagen zijn maandag en donderdag.

Een kind dat zich goed kan uiten, heeft een basis voor de toekomst

Alle kinderen verdienen de kans op goed onderwijs en de juiste ondersteuning!

Martijn Davelaar

Projectleider Monitoring en evaluatie

Ik houd mij bezig met de monitoring en evaluatie van het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid. Hiervoor verzamel en analyseer ik  uiteenlopende gegevens over de voor- en vroegschoolse educatie en het basisonderwijs. We rapporteren de resultaten in o.a. de VVE monitor en de Arnhemse Monitor Primair Onderwijs. Op basis hiervan wordt bestaand beleid geëvalueerd en worden aanbevelingen gedaan voor nieuw beleid. Door de ontwikkelingen in het (voorschoolse) onderwijs continue te blijven monitoren draag ik graag bij aan de kwaliteit van het Arnhemse onderwijs!

Martijn_CU

Met een diploma sta je sterk!

Willy Gerritsen

Consulente OWRS

Ik ben onderwijsconsulent voor woonwagen-, Roma en Sinti kinderen (0-23 jaar). Ik werk in de regiogemeenten Renkum, Lingewaard, Overbetuwe, Westervoort en Neder-Betuwe. Mijn kerntaak is het vervullen van een brugfunctie tussen leerlingen, ouders en scholen. Mijn werkzaamheden bevinden zich vooral op het terrein van voorlichting, advies en bemiddeling. Samen met ouders en kinderen voer ik de gezinsgerichte programma’s Spel aan de Wagen en Samen Leren uit.

Willy_CU
Ellen_CU

Ellen Hendriks

Secretaresse

Ik werk samen met Annelies de Roo op het secretariaat. Ik ondersteun de PAS medewerkers bij de uitvoering van hun werkzaamheden. Zo help ik bij het organiseren van cursussen en conferenties en redigeer en verstuur ik publicaties. Ook zorg ik voor een adequate afhandeling van vragen en verzoeken.

Verbindend, Ondersteunend en Deskundig

De kernwaarden van PAS zijn ook op ons van toepassing
Joke_CU

Joke Kersbergen

Coach Passende Kinderopvang

Als coach passende kinderopvang begeleid ik de pedagogisch medewerkers op de voorschoolse locaties met als doelen: werken aan inclusieve kinderopvang; opvang voor alle kinderen in een voor hen vertrouwde omgeving; het creëren van een stabiele pedagogisch-educatieve omgeving.

Lerend en spelend de wereld ontdekken.

Wat je aandacht geeft groeit

Opvang nieuwkomers in het onderwijs

José Muijres

Adviseur kansengelijkheid
en projectmedewerker nieuwkomers

Als projectmedewerker richt ik me vnl. op het ondersteunen van besturen, scholen en leerkrachten met betrekking tot de opvang nieuwkomers in het onderwijs, waaronder vluchtelingenkinderen. Mijn expertise is het adviseren en meedenken over de meest praktische en haalbare oplossingen voor de vraagstukken die onderwijs aan nieuwkomers met zich meebrengt. Ook organiseer of geef ik trainingen en coach ik individuele leraren.

José_CU
Annette_CU

Annette Mullink

Programmamanager vroegsignalering & educatie 
en adviseur Kansengelijkheid

Ik coördineer alle werkzaamheden op VVE-gebied waarbij het doel is de ontwikkelings- en onderwijskansen van de Arnhemse jeugd (2 – 6 jaar) te bevorderen. Voorbeelden van werkzaamheden zijn: het organiseren van deskundigheidsbevordering voor de professionals, het versterken van de doorgaande lijn, de samenwerking en de kwaliteit tussen de professionele organisaties en de implementatie van het beleid ouderbetrokkenheid. Verder adviseer ik de gemeente en instellingen bij de vormgeving en uitvoering van het beleid t.a.v. VVE.

Jong geleerd, Beter gedaan!

Alle kinderen verdienen de kans op goed onderwijs

El Abbes Ouali

Schoolcontactmedewerker Marokkaans (primair onderwijs)

Ik ben intermediair tussen scholen, ouders en leerlingen. Ik word ingezet voor alle Arabisch sprekenden. Mijn taak is informeren, begeleiden, signaleren en bemiddelen. Ik probeer de ouders te betrekken bij het schoolgebeuren en hen te stimuleren de ontwikkeling van hun kinderen te volgen. Om mijn doelen te bereiken probeer ik te denken in beide culturen en naar een alternatief te zoeken, waarbij het kind altijd centraal staat. Kortom, ik streef naar een evenwicht in de driehoeksverhouding.

Ik ben de hele week werkzaam van maandag tot vrijdag. Incidenteel s’avonds inzetbaar.

Abbes_CU
Jolanda_CU

Jolanda Reichard

Adviseur kansengelijkheid
en consulente OWRS

Ik ben onderwijsconsulent voor woonwagen-, Roma- en Sinti kinderen (0-12 jaar) in de gemeente Arnhem. Mijn kerntaak is het vervullen van de brugfunctie tussen leerlingen, ouders en scholen. Mijn werkzaamheden bevinden zich met name op het terrein van voorlichting, advies en bemiddeling. Daarnaast voer ik de gezinsgerichte programma’s  Spel aan de Wagen  en Samen Leren uit.

Iedereen kan leren!

Verbindend, Ondersteunend en Deskundig

De kernwaarden van PAS zijn ook op ons van toepassing

Annelies de Roo

Administratieve ondersteuning

Ik werk samen met Ellen Hendriks op het secretariaat. Ik ondersteun de PAS medewerkers bij de uitvoering van hun werkzaamheden. Zo help ik bij het organiseren van cursussen en conferenties en redigeer en verstuur ik publicaties. Ook zorg ik voor een adequate afhandeling van vragen en verzoeken.

Ik werk op maandag, woensdag en donderdag.

Annelies_CU
Hussein_CU

Hussein Salad Mohamed

Schoolcontactmedewerker Somalisch (primair onderwijs)

Ik ben schoolcontactmedewerker voor de Somalische gemeenschap. Mijn werkzaamheden bestaan onder andere uit het voorlichten en ondersteuning bieden aan de ouders van basisschool kinderen van Somalische afkomst. Ik ben hun tolk, ondersteuner,  bemiddelaar en ook hun vertrouwenspersoon.
Ik werk op dinsdag en op donderdag.

Een florissante toekomst begint met goed onderwijs

Voor kinderen is het beter als pedagogisch medewerkers en leerkrachten samenwerken met ouders!

Jonathan Simonis

Adviseur kansengelijkheid
en projectmedewerker Samenwerken met ouders

Als projectmedewerker Samenwerken met ouders richt ik me op het implementeren en verder ontwikkelen van het stedelijk beleid ouderbetrokkenheid VVE: Ouders doen mee met VVE! Ik ondersteun (voor)scholen bij het uitvoeren van het beleid en organiseer trainingen.

Jonathan_CU

Het kind centraal als basis voor verdere ontwikkeling

Margo de Swart

Coach Passende Kinderopvang

Als coach passende kinderopvang begeleid ik de pedagogisch medewerkers op de voorschoolse locaties met als doelen: werken aan inclusieve kinderopvang; opvang voor alle kinderen in een voor hen vertrouwde omgeving; het creëren van een stabiele pedagogisch-educatieve omgeving.

Lerend en spelend de wereld ontdekken.

margo
Annelies Wiggers cu

Annelies Wiggers

Directeur Onderwijsinnovatie & Kansengelijkheid

Als directeur van stichting PAS en stichting CLC Arnhem PO (onderwijsinnovatie) verbind ik de verschillende programma’s van beide stichtingen, om te komen tot het beste en meest passende aanbod voor alle kinderen. Samenwerken vanuit expertise, binnen een sterk netwerk in de wijk en de stad; waarbij kwaliteit, professionaliteit en onafhankelijkheid belangrijke uitgangspunten zijn. Samenwerken in de stad met alle partijen, met als doel om samen steeds beter te worden.

Kansengelijkheid betekent het recht op ongelijke behandeling.

Digitale innovaties moet je omarmen

Marcel van Wilsem Vos

Multimedia & IT-specialist

Mijn veelzijdige baan bestaat uit diverse aspecten. Ik verzorg voor Stichting PAS de vormgeving van de publicaties. Verder onderhoud en bouw ik de websites die Stichting PAS beheert. Ook het beheren van de database behoort tot mijn taken.

Marcel_CU
Channa_CU

Channa Woudenberg

Programmamanager doorontwikkeling & vergroten Perspectief
Adviseur kansengelijkheid
deelgebied Noord-Oost/West
Zomerschool Arnhem

 

Als onderwijskundige zet ik me in om kinderen, voor wie een rijke ontwikkelcarrière niet vanzelfsprekend is, een mooie toekomst te bieden. Ik vind het belangrijk dat kinderen hun horizon kunnen verbreden en talenten kunnen ontwikkelen. Als directeur Zomerschool  kan ik hier een bijdrage aan leveren. De overgang van primair naar voortgezet onderwijs is een belangrijke factor. In de wijk Malburgen zijn we in samenwerking met po en vo bezig de doorstroom voor leerlingen zo soepel mogelijk te laten verlopen.
Mijn werkdagen zijn: maandag, dinsdag en woensdag

Ik vind het belangrijk dat we faciliteren dat kinderen hun horizon kunnen verbreden, hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen

© 2020 Stichting PAS