OVM/Edumaps – Basistraining voor pedagogisch medewerkers Skar – Nog 2 plaatsen beschikbaar

Home > Evenementen > OVM/Edumaps – Basistraining voor pedagogisch medewerkers Skar – Nog 2 plaatsen beschikbaar

Dit evenement vindt plaats van 5 juni 2024 tot en met 4 oktober 2024. De eerstvolgende keer is op 5 juni 2024 09:00

  • Locatie: Onderwijshuis
    Beverweerdlaan 3, 6825 AE Arnhem
  • Doelgroep: Pedagogisch Medewerkers, VVE-werkvloer
  • Cursusdata:    |      |      |   

Edumaps-OVM is één van de systemen die in de gemeente Arnhem gebruikt worden om het ontwikkelingsverloop van (jonge) kinderen over langere tijd te observeren en registreren. Dit web- based instrument helpt op een professionele manier de totale ontwikkeling van kinderen in beeld te brengen. De verzamelde observatiegegevens zijn het startpunt om een op het kind en de groep afgestemd ontwikkelingsgericht activiteitenaanbod te ontwerpen. Edumaps-OVM omvat ontwikkelingslijnen die zijn uitgesplitst in ontwikkelingsfasen die nauwgezet omschreven zijn met observatiepunten. Hiermee kan op een eenduidige wijze de ontwikkeling van kinderen in beeld worden gebracht. Het gaat dan om in ieder geval de ontwikkelingsgebieden: basale ontwikkeling (sociaal-emotioneel), spraak- en taalontwikkeling, motorische ontwikkeling, speel- en leergedrag, zintuiglijke ontwikkeling en rekenontwikkeling.

De verschillende ontwikkelingsaspecten worden per kind afzonderlijk vastgelegd, maar ook de onderlinge samenhang van deze aspecten wordt bekeken. Zo ontstaat een totaalbeeld van de ontwikkeling van het kind. Het instrument wordt gebruikt in de dagelijkse, voor kinderen vanzelfsprekende, groepssituaties. Daarnaast kan het instrument gebruikt worden voor het samenstellen van een locatiespecifieke en/of gemeentelijke monitor VVE.

Leerdoelen:

  • Pedagogisch medewerkers leren werken met het observatie/registratiesysteem Edumaps-OVM.
  • Pedagogisch medewerkers leren werken met de werkwijze van Edumaps/OVM. Het volgen van kinderen op bepaalde ontwikkelgebieden, zodat zij op een betrouwbare wijze (zoals Edumaps-OVM het bedoeld heeft) gegevens van ontwikkeling van kinderen verzamelen. Deze gegevens kunnen gebruikt worden om een passend aanbod op de locaties vorm te geven.

Organisatie en planning:

De training bestaat uit 4 bijeenkomsten en coaching bij het interpreteren en analyseren van een kind-rapportage. Deze coaching vindt plaats per tweetal deelnemers. Voorafgaand aan de trainingsbijeenkomsten zal met iedere manager een kort telefonisch overleg  plaatsvinden om beginsituatie en randvoorwaarden met elkaar te bespreken.

De data zijn als volgt:

Bijeenkomst 1: woensdag 5 juni 2024
Bijeenkomst 2: woensdag 4 september 2024
Bijeenkomst 3: vrijdag 4 oktober 2024
Bijeenkomst 4: datum wordt nog gepland

Alle bijeenkomsten zijn van 9.00 tot 12.00 uur

Locatie:

Bijeenkomst 1 en 3 zijn in het Onderwijshuis, Beverweerdlaan 3, Arnhem
De locatie voor bijeenkomst 2 en 4 wordt nog bekend gemaakt.

 

Inschrijving

© 2024 Stichting PAS