OVM/Edumaps – Opfristraining voor pedagogisch medewerkers Skar

Home > Evenementen > OVM/Edumaps – Opfristraining voor pedagogisch medewerkers Skar

Dit evenement vindt plaats van 1 september 2024 tot en met 1 september 2024. De eerstvolgende keer is op 1 september 2024

  • Doelgroep: Pedagogisch Medewerkers, VVE-werkvloer
  • Cursusdata:    |   

Edumaps-OVM is één van de systemen die in de gemeente Arnhem gebruikt worden om het ontwikkelingsverloop van (jonge) kinderen over langere tijd te observeren en registreren. Dit web- based instrument helpt op een professionele manier de totale ontwikkeling van kinderen in beeld te brengen. De verzamelde observatiegegevens zijn het startpunt om een op het kind en de groep afgestemd ontwikkelingsgericht activiteitenaanbod te ontwerpen. Edumaps-OVM omvat ontwikkelingslijnen die zijn uitgesplitst in ontwikkelingsfasen die nauwgezet omschreven zijn met observatiepunten. Hiermee kan op een eenduidige wijze de ontwikkeling van kinderen in beeld worden gebracht. Het gaat dan om in ieder geval de ontwikkelingsgebieden: basale ontwikkeling (sociaal-emotioneel), spraak- en taalontwikkeling, motorische ontwikkeling, speel- en leergedrag, zintuiglijke ontwikkeling en rekenontwikkeling.

De verschillende ontwikkelingsaspecten worden per kind afzonderlijk vastgelegd, maar ook de onderlinge samenhang van deze aspecten wordt bekeken. Zo ontstaat een totaalbeeld van de ontwikkeling van het kind. Het instrument wordt gebruikt in de dagelijkse, voor kinderen vanzelfsprekende, groepssituaties. Daarnaast kan het instrument gebruikt worden voor het samenstellen van een locatiespecifieke en/of gemeentelijke monitor VVE.

Leerdoelen:

  • Pedagogisch medewerkers frissen hun kennis en vaardigheden met het observatie/registratiesysteem Edumaps-OVM op.
  • Pedagogisch medewerkers frissen hun kennis en vaardigheden met betrekking tot werken met de werkwijze van Edumaps/OVM op. Het volgen van kinderen op bepaalde ontwikkelgebieden, zodat zij op een betrouwbare wijze (zoals Edumaps-OVM het bedoeld heeft) gegevens van ontwikkeling van kinderen verzamelen. Deze gegevens kunnen gebruikt worden om een passend aanbod op de locaties vorm te geven.

Organisatie en planning:

De training bestaat uit 2 bijeenkomsten en coaching bij het interpreteren en analyseren van een kind-rapportage. Deze coaching vindt plaats per tweetal deelnemers. Voorafgaand aan de trainingsbijeenkomsten zal met iedere manager een kort telefonisch overleg  plaatsvinden om beginsituatie en randvoorwaarden met elkaar te bespreken.

De training start na de zomervakantie. De data worden nog bekend gemakt

Locatie:

De locatie voor de bijeenkomsten wordt nog bekend gemaakt.

 

Inschrijving

© 2024 Stichting PAS