Samenwerken met ouders

Home > Samenwerken met ouders
De rol van ouders is groter dan de rol van wie dan ook als het gaat om jonge kinderen. Als het gaat om kinderen in achterstandssituaties (de VVE-doelgroep) blijkt dat er een enorm verschil is tussen hoger- en laagopgeleide ouders. Samenwerken met ouders is dus essentieel.
Ouders en School, Samen!

Ouders doen mee met VVE

Laagopgeleide ouders praten over het algemeen veel en veel minder met kinderen, en ook de manier waarop met kinderen gepraat wordt verschilt. Kinderen leren veel op VVE-locaties, maar de lijn naar thuis wordt niet of nauwelijks doorgetrokken. Kinderen brengen veel meer tijd thuis door dan op peuterspeelzaal of basisschool. Uit diverse onderzoeken blijkt dat de effectiviteit van VVE, verbeterde leerprestaties van de kinderen, vele malen versterkt wordt door ouderbetrokkenheid en stimulering thuis.

Veel laagopgeleide ouders weten niet hoe belangrijk hun rol is en missen daarin kennis en vaardigheden om hun kind op een goede manier thuis te stimuleren. Daarom is het noodzakelijk dat de voorschoolse VVE-instellingen en VVE-basisscholen de ouders effectief helpen om dit mogelijk te maken.

Doel

De gemeente Arnhem heeft met de VVE-voorzieningen afspraken gemaakt om de samenwerking met ouders bij VVE te vergroten. De gemeente verwacht dat scholen en instellingen voor voorschoolse educatie een ‘ educatief partnerschap’ aangaan met ouders. Samen werken zij aan het optimaliseren van de ontwikkelingskansen en het welbevinden van kinderen. Doelen die hierbij bereikt worden:

  • ouders en (voor)school zijn wederzijds goed geïnformeerd over de ontwikkeling van hun kind;
  • de informatie-uitwisseling tussen ouders en professional vindt structureel plaats volgens een jaarkalender oudercontacten
  • ouders voeren thuis activiteiten uit ter bevordering van de (taal)ontwikkeling van hun kind

Het educatief partnerschap is het proces waarin betrokkenen (ouders, leidsters, leerkrachten, directie) elkaar wederzijds ondersteunen en waarin ze hun bijdrage zoveel mogelijk afstemmen, met als doel het leren, de motivatie en de ontwikkeling van leerlingen (de peuters en kleuters) te bevorderen. De gemeente ondersteunt de scholen en instellingen hierbij via stichting PAS.

Laten we contact houden

Meer informatie?

© 2020 Stichting PAS