Samenwerken met ouders

Home > Samenwerken met ouders

Samenwerken met ouders bij VVE

Pedagogisch medewerkers en leerkrachten in de VVE stimuleren kinderen in hun ontwikkeling. Uit onderzoek is bekend dat het effect van deze ontwikkelingsstimulering groter is als er thuis sprake is van een ondersteunend gezinsklimaat. Een gezin waarin kinderen zich veilig voelen, ouders en kinderen samen praten en spelen. Ook activiteiten als samen lezen, knutselen en zingen dragen hieraan bij. Sommige ouders hebben hulp nodig om zo’n klimaat thuis te creëren.
We werken er in Arnhem hard aan om die hulp te bieden. Professionals worden door Stichting PAS ondersteund bij het slaan van een brug naar ouders. Dit kan de vorm hebben van professionalisering, ondersteuning bij het organiseren van maandelijkse of wekelijkse ouderbijeenkomsten of het leggen van verbindingen met samenwerkingspartners.

Laagopgeleide ouders praten over het algemeen veel en veel minder met kinderen, en ook de manier waarop met kinderen gepraat wordt verschilt. Kinderen leren veel op VVE-locaties, maar de lijn naar thuis wordt niet of nauwelijks doorgetrokken. Kinderen brengen veel meer tijd thuis door dan bij de peuteropvang of basisschool. Uit diverse onderzoeken blijkt dat de effectiviteit van VVE, verbeterde leerprestaties van de kinderen, vele malen versterkt wordt door ouderbetrokkenheid en stimulering thuis.

Veel laagopgeleide ouders weten niet hoe belangrijk hun rol is en missen daarin kennis en vaardigheden om hun kind op een goede manier thuis te stimuleren. Daarom is het noodzakelijk dat de voorschoolse VVE-instellingen en VVE-basisscholen de ouders effectief helpen om dit mogelijk te maken. Om de VVE-instellingen hierbij te ondersteunen zullen we de komende jaren besteden aan de implementatie van de aanpak Thuis in Taal.

De gemeente Arnhem heeft met de VVE-voorzieningen afspraken gemaakt om de samenwerking met ouders bij VVE te vergroten. De gemeente verwacht dat scholen en instellingen voor voorschoolse educatie een ‘educatief partnerschap’ aangaan met ouders.
Samen werken zij aan het optimaliseren van de ontwikkelingskansen en het welbevinden van kinderen. Dit is benoemd als punt 11 in het Stedelijk Kwaliteitskader OAB Arnhem 2019- 2023 Samen Werken aan gelijke ontwikkelings- en onderwijskansen voor ieder kind en in Bijlage 2 punt j in de Subsidieregeling Voorschools aanbod gemeente Arnhem 2021.

Publicaties

Meer informatie?

© 2024 Stichting PAS