Kindcentra 0-14+ jaar

Home > Kindcentra 0-14+ jaar
Kindcentrum-ontwikkeling is een middel om integrale samenwerking te bevorderen en daardoor kansengelijkheid van kinderen te vergroten.

“It takes a
village to raise a child”

Stichting PAS en kindcentrum-ontwikkeling

Uit landelijk onderzoek en peilingen blijkt dat ⅔ van alle onderwijsprofessionals verwachten dat hun school vóór 2020 onderdeel uitmaakt van een IKC. Het perspectief voor de toekomst is goed op elkaar aansluitende voorzieningen op het gebied van onderwijs, opvang, zorg, sport en cultuur voor ieder kind. Het sleutelbegrip is samenwerking in een keten.

Meer dan educatie

Sinds 1 januari 2007 is iedere school verplicht een passend arrangement aan te bieden als ouders daarom vragen. Het resultaat van deze motie is dat scholen opvang realiseren, meestal in samenspraak met de opvangorganisatie. De Wet Passend onderwijs (1 augustus 2014) stelt scholen verplicht om ook kinderen met extra zorgbehoeften een plaats te geven, voor zover mogelijk binnen het regulier onderwijs. Dit betekent een zorgplicht voor scholen.
Met de Jeugdwet van 2015 valt de jeugdzorg onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Het doel van de Jeugdwet is om ieder kind op lokaal niveau zorg te kunnen bieden. De achterliggende gedachte is het principe van: “één kind, één gezin, één plan en één aanpak”. Het onderwijs is samen met andere professionals (formeel en informeel) verantwoordelijk voor preventieve hulp aan kinderen.

Met deze ontwikkelingen beperkt het onderwijs zich al een tijd niet meer enkel tot educatie aan kinderen. Naast het bijbrengen van kennis is de taak verschoven naar opvoedkundige taken en een duidelijke rol in het sociale domein van kinderen en ouders.

Kindcentrum als logisch vervolg

Is een kindcentrum een logisch vervolg op de ontwikkelingen? Om deze vraag goed te kunnen beantwoorden moet er gekeken worden of de huidige samenwerking voldoende antwoord is op de vragen van ouders en kinderen in de lokale situatie. Worden de goede dingen gedaan of moeten er nieuwe/andere stappen gezet worden om de goede dingen te (kunnen) gaan doen?

Definitie van kindcentrum

Er zijn veel verschillende definities van een kindcentrum. Elke stad, wijk en persoon kan andere beelden hebben bij een kindcentrum. Het is daarom van belang om dit met de partners te bespreken, als er ambities zijn om een kindcentrum te starten.

Wat betekent de vorming van een kindcentrum in de lokale situatie? Op welke vragen van kinderen en ouders moet het kindcentrum een antwoord zijn en wat is dan een passende vorm? Wordt er gedacht aan één aansturing, één curriculum, één team, of is de ambitie om zo goed mogelijk met de verschillende organisaties samen te werken voor een optimale doorgaande lijn?
In Arnhem verstaan we onder een kindcentrum in ieder geval een voorziening voor kinderen van 0 tot 14+ jaar, waar zij gedurende de dag komen om te leren, te spelen, te ontwikkelen en anderen te ontmoeten. Een kindcentrum biedt een totaalpakket op het gebied van educatie, opvang, ontwikkeling, zorg, welzijn en vrije tijd. Anders dan in een brede school is het totaalpakket vanuit integraliteit vormgegeven.

Stichting PAS ziet kindcentrum-ontwikkeling als middel om integrale samenwerking te bevorderen en daardoor kansengelijkheid van kinderen te vergroten.

Wat kan Stichting PAS in de ontwikkeling van een kindcentrum betekenen?

1. Als uitvoerende partner
Samenwerking ten behoeve van kansengelijkheid van kinderen in Arnhem door het het realiseren van een optimale doorgaande lijn voor kinderen in partnerschap met ouders.

2. Met het onderwijs inzetten op samenhangend beleid op strategisch niveau

3. Het samenbrengen van partners en hun knowhow
Stichting Pas heeft en legt verbindingen op strategisch, tactisch en operationeel speelveld in Arnhem. We brengen partners samen, wat ten goede komt aan de kansengelijkheid van kinderen.

4. Stichting PAS draagt bij aan de kennis over de wijk
Stichting PAS benadrukt het belang van het uitvoeren van een contextanalyse en het duiden van de gegevens. Dit om inzicht te krijgen op welke vragen van ouders en kinderen het IKC een antwoord moet zijn. Stichting PAS ondersteunt de partners bij het verzamelen van de contextgegevens. Stichting PAS duidt samen met de partners de contextgegevens van de wijk.

5. Stichting PAS begeleidt het inhoudelijk werken in een IKC
Onze medewerkers met IKC-expertise begeleiden de inhoudelijke processen rond IKC-ontwikkeling.

Relevante links

Laten we contact houden

Meer informatie?

© 2024 Stichting PAS