Overstap PO-VO

Home > Overstap PO-VO
Stichting PAS levert een bijdrage aan een goede overdrachtsprocedure van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs (PO-VO)

Warme overdracht, uniform en zorgvuldig!

In Arnhem hebben de schoolbesturen PO en VO afspraken gemaakt over één uniforme procedure voor de overdracht van kinderen van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. Er zijn ook afspraken gemaakt voor het gebruik van het overstapdossier (OSO). Sleutelwoorden zijn: uniformiteit en zorgvuldigheid. Warme overdracht bij leerlingen waarvoor dat nodig is, is een belangrijk onderdeel van de procedure.

De overgang van primair (PO) naar voortgezet onderwijs (VO) is een belangrijk moment in de schoolloopbaan van een leerling. Voor de leerlingen die tot de doelgroep van het onderwijs-achterstandenbeleid behoren, geldt in nog sterkere mate dat een juiste VO-schoolkeuze en een goede overdracht van informatie naar de school voor VO het schoolsucces positief beïnvloeden. Blijvende aandacht voor advisering over de schoolkeuze en voor de overdracht van alle relevante informatie krijgt gestalte in de PO-VO procedure die door stichting PAS in samenwerking met stichting Samenwerkingsverband VO-25.06 wordt vormgegeven.

In december 2013 is de wet ‘Centrale Eindtoets en leerling- en onderwijsvolgsysteem primair onderwijs’ van kracht geworden. De wet regelt dat vanaf schooljaar 2014-2015 het voor alle leerlingen van groep 8 in het reguliere basisonderwijs verplicht is om een eindtoets te maken. De overheid stelt hiervoor aan scholen de ‘centrale eindtoets PO’ beschikbaar. Scholen kunnen ook kiezen voor een andere eindtoets PO die door de minister is toegelaten. De wet regelt ook dat scholen voor voortgezet onderwijs vanaf 2015 de toelating van leerlingen niet meer mogen laten afhangen van het resultaat van de eindtoets. Het schooladvies dat de basisschool afgeeft, is leidend voor de toelaatbaarheid en plaatsing van leerlingen in het voortgezet onderwijs.

In het schooljaar 2017-2018 is de overdrachtsprocedure PO-VO op een aantal punten aangepast. Naast enkelvoudige adviezen kunnen dubbele adviezen voor het VO worden gegeven. Ook kunnen ouders/verzorgers in opdracht van het ministerie van OCW hun kind op meerdere VO-scholen inschrijven. Vanaf 2018 is het mogelijk om in plaats van de papieren eindtoets in te schrijven voor de digitale adaptieve eindtoets. Op verzoek van de PO-scholen is het Onderwijskundig Rapport (OKR) uit Esis vervangen door de Bijlage sociaal-emotionele ontwikkeling 2018.

Bestuurlijk (PAS-PassendWijs) is afgesproken dat met ingang van 1 januari 2018 niet meer PAS maar samenwerkingsverband PassendWijs zorg draagt voor de overdrachtsprocedure PO-VO in samenwerking met het Samenwerkingsverband V(S)O 25.06.

Publicaties

Meer informatie?

© 2024 Stichting PAS