OWRS: Onderwijs aan Woonwagen-, Roma- en Sintikinderen

Home > OWRS: Onderwijs aan Woonwagen-, Roma- en Sintikinderen

Het project OWRS heeft als doel om de schoolloopbanen van woonwagen- en Roma- en Sintikinderen te bevorderen.

Brugfunctie tussen leerlingen, ouders en scholen

Onderwijs aan Woonwagen-, Roma- en Sintikinderen

Van oudsher is er geen onderwijstraditie, ouders zijn vaak laaggeletterd en meestal niet bekend met school. De centrale persoon binnen het OWRS project is de onderwijsconsulent zij verricht taken op het terrein van voorlichting, advisering, ondersteuning en bemiddeling. Kerntaak van de consulent is het vervullen van de brugfunctie tussen leerlingen, ouders en scholen. Ze hebben zicht op algemeen ervaren knelpunten op basis van kennis van de doelgroep. De consulenten kunnen informatie verstrekken over de culturele, sociaal-emotionele en maatschappelijke achtergronden van woonwagenbewoners, Roma en Sinti.

Dit betekent in de praktijk dat al jonge kinderen en hun ouders regelmatig thuis in de wagen door de consulent worden bezocht en worden gestimuleerd om een voorschoolse voorziening te bezoeken. De consulent begeleidt bij de aanmelding bij een basisschool, de overgang naar het voorgezet onderwijs en het vervolg daarop. Allerhande vragen en problemen rondom scholing, specifieke onderwijs-, leer- en/of gedragsproblemen van de leerlingen en opvoeding worden besproken en zo nodig aangepakt. Er is een nauwe samenwerking met VVE voorzieningen, scholen, wijkteams, leerplichtambtenaren, en diverse hulpverlenende instanties.

De onderwijsconsulenten werken in de gemeenten:

  • Arnhem (0-12 jaar)
  • Neder-Betuwe (0-23 jaar)
  • Renkum (0-23 jaar)
  • Lingewaard (0-23jaar)
  • Westervoort (0-23 jaar)
  • Overbetuwe (0-23 jaar)

Gezinsgerichte projecten van OWRS

Spel aan de wagen

Jonge kinderen van 2 tot 4 jaar en hun ouders kunnen meedoen met het voorschoolse programma. De spelleidster komt wekelijks in de gezinnen en activeert d.m.v. spel de verschillende ontwikkelingsgebieden van het kind. De ouders worden actief bij de voortgang betrokken.

Samen Leren

Kinderen uit groep 1, 2 en 3 kunnen meedoen aan het project Samen Leren. De onderwijsconsulent verzorgt een speel/leer programma met name gericht op de taal- leesontwikkeling.

Huiswerkbegeleiding / bijles

Kinderen kunnen zowel thuis als incidenteel op school extra ondersteuning krijgen bij diverse basisvakken.

Websites

Laten we contact houden

Agenda

Meer informatie?

© 2019 Stichting PAS