Monitoring & Evaluatie

Home > Monitoring & Evaluatie

Zicht op resultaten als eerste stap naar kwaliteit

Terugkijken en vooruitblikken

De activiteiten van Stichting PAS zijn ondergebracht in twee programmalijnen: Vroegsignalering & Educatie (VVE) en Doorontwikkelen & Vergroten perspectief (PO-VO). De activiteiten en beleidsafspraken worden binnen beide programmalijnen gemonitord en geëvalueerd. Hiermee zien we we of de ingezette hulp en interventies t.b.v. kansengelijkheid resultaat hebben, en doen we aanbevelingen voor de toekomst. De uitkomsten worden gepubliceerd in de Monitor Kansengelijkheid.

Vroegsignalering & Educatie (VVE)

Met de gemeente Arnhem zijn er prestatieafspraken gemaakt ten aanzien van VVE. De opbrengsten van VVE worden in beeld gebracht aan de hand van de taal- en rekenontwikkeling van jonge kinderen. Ook een aantal andere belangrijke kwaliteitsaspecten van VVE, zoals de voortdurende professionalisering van VVE-medewerkers en de samenwerking met ouders worden gemonitord.

Doorontwikkelen & Vergroten perspectief (PO-VO)

In het OnderwijsAchterstandenBeleid gaat het om het vergroten van de onderwijskansen van kinderen. Zowel gemeenten als schoolbesturen ontvangen geld om verwachte onderwijsachterstanden weg te werken. Dit wordt besteed aan voor- en vroegschoolse educatie, schakelklassen en andere vormen van onderwijstijdverlenging. Hoeveel geld zij ontvangen wordt bepaald door een rekenmodel van het CBS, op basis van een combinatie van vijf omgevingsfactoren:

  • het opleidingsniveau van vader en het opleidingsniveau van moeder
  • het herkomstland van de moeder
  • de verblijfsduur van de moeder in Nederland
  • het gemiddelde opleidingsniveau van de moeders op school
  • of ouders in de schuldsanering zitten.

Van scholen die onder het onderwijsachterstandenbeleid vallen monitoren we de opbrengsten van de interventies rondom kansengelijkheid. Ook worden de OAB-plannen jaarlijks geëvalueerd. Verder wordt gekeken naar de eindopbrengsten van de leerlingen van deze scholen en waar de leerlingen drie jaar na het verlaten van de basisschool terecht zijn gekomen.

Laten we contact houden

Publicaties

Meer informatie?

© 2024 Stichting PAS