Monitoring & Evaluatie

Home > Monitoring & Evaluatie

Zicht op resultaten als eerste stap naar kwaliteit

Arnhemse monitor primair onderwijs (AMPO)

Sinds 2000 kennen we de Arnhemse Monitor Primair Onderwijs (AMPO). In de AMPO worden van alle Arnhemse basisscholen de Centrale Eindtoetsresultaten van de laatste drie schooljaren gepresenteerd. Monitoren betreft het over langere tijd verzamelen van gegevens van scholen en het weergeven van deze gegevens ten opzichte van een norm. Door steeds dezelfde gegevens te verzamelen kunnen deze weergegeven worden in trendanalyses, waarmee op overzichtelijke en systematische wijze de schoolontwikkelingen in kaart gebracht kunnen worden. Op verzoek van de drie Arnhemse schoolbesturen worden, naast de gegevens van de Centrale Eindtoets, gegevens van de op- en afstroom in de onderbouw van het VO van alle basisscholen in Arnhem vermeld.

Doorstroom PO-VO

In de Arnhemse monitor wordt de instroom, doorstroom, opstroom, afstroom en doublures van leerlingen in de eerste twee schooljaren van het VO zaten, weergegeven. Alleen de leerlingen die in Arnhem van het reguliere onderwijs naar het voortgezet onderwijs gingen, kunnen worden gevolgd. Uitstroom betekent dat de leerling geen onderwijs meer volgt aan één van de VO-scholen in Arnhem.

VVE monitor

In de VVE-monitor wordt informatie gegeven over de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) in de gemeente Arnhem. Met voor- en vroegschoolse educatie (VVE) wordt gedoeld op een educatief aanbod voor jonge kinderen die meer risico lopen op taal- en onderwijsachterstanden. Met de gemeente Arnhem zijn er prestatieafspraken gemaakt ten aanzien van VVE. In de jaarlijkse VVE-monitor worden de resultaten van het beleid op deze indicatoren weergegeven. De VVE-monitor geeft van de voorschoolse periode (2,5-4 jaar) het bereik van doelgroeppeuters, VVE-tijd, wachtlijsten en doorgaande lijn. Van de vroegschoolse periode (4-6 jaar) worden gegevens over dubbele bezetting in de kleutergroepen, bereik van doelgroepkleuters, instroom van nieuwe (doelgroep)kleuters, doorgaande lijn en de opbrengsten beschreven. In de monitor wordt tevens ingegaan op de stand van zaken met betrekking tot een aantal andere belangrijke kwaliteitsaspecten van VVE, namelijk de voortdurende professionalisering van VVE-medewerkers. Daarnaast wordt ingegaan op ouderbetrokkenheid bij het educatief aanbod om het ontwikkelings- en onderwijsondersteunend gedrag thuis te stimuleren.

Laten we contact houden

Agenda

Meer informatie?

© 2019 Stichting PAS