Medewerkers

Home > Contactpersonen

Opvang nieuwkomers in het onderwijs

José Muijres

Projectleider Nieuwkomers 
Adviseur Kansengelijkheid

Als Projectleider Nieuwkomers richt ik me voornamelijk op het ondersteunen van besturen, scholen en leerkrachten met betrekking tot de opvang nieuwkomers in het onderwijs, waaronder vluchtelingenkinderen. Mijn expertise is het adviseren en meedenken over de meest praktische en haalbare oplossingen voor de vraagstukken die onderwijs aan nieuwkomers met zich meebrengt. Ook organiseer of geef ik trainingen en coach ik individuele leraren.

José_CU
Annelies Wiggers cu

Annelies Wiggers

Directeur Onderwijsinnovatie & Kansengelijkheid

Als Directeur van Stichting PAS en Stichting CLC Arnhem PO (onderwijsinnovatie) verbind ik de verschillende programma’s van beide stichtingen, om te komen tot het beste en meest passende aanbod voor alle kinderen. Samenwerken vanuit expertise, binnen een sterk netwerk in de wijk en de stad; waarbij kwaliteit, professionaliteit en onafhankelijkheid belangrijke uitgangspunten zijn. Samenwerken in de stad met alle partijen, met als doel om samen steeds beter te worden.

Kansengelijkheid betekent het recht op ongelijke behandeling.

Carlijn cu

Carlijn Bleumer

Logopediste

Als Logopediste observeer ik de spraak- en taalontwikkeling van peuters met als doel om problemen zo vroeg mogelijk op te sporen. Indien nodig geef ik adviezen aan ouders en pedagogisch medewerkers. Ik bezoek voornamelijk kindercentra in de wijken Presikhaaf, Malburgen, Noord-Oost en Noord-West.

Communicatie is een belangrijke basis voor de verdere ontwikkeling

Marga_CU

Marga van Bon

Logopediste

Als Logopediste observeer ik de spraak- en taalontwikkeling  van peuters met als doel om problemen zo vroeg mogelijk op te sporen. Indien nodig geef ik adviezen aan ouders en pedagogisch medewerkers. Ik bezoek kindercentra in Arnhem Zuid.

Aandacht voor taalontwikkeling jonge kind, een noodzaak!

20210519_134515

Margo de Swart

Coach Passende Kinderopvang

Als Coach Passende Kinderopvang begeleid ik de Pedagogisch Medewerkers op de voorschoolse locaties met als doelen: werken aan inclusieve kinderopvang; opvang voor alle kinderen in een voor hen vertrouwde omgeving; het creëren van een stabiele pedagogisch-educatieve omgeving.

Lerend en spelend de wereld ontdekken.

Het kind centraal als basis voor verdere ontwikkeling

Een kind dat zich goed kan uiten, heeft een basis voor de toekomst

Nicoline Cremer

Logopediste

Als Logopediste observeer ik de spraak- en taalontwikkeling van peuters met als doel om problemen zo vroeg mogelijk op te sporen. Indien nodig geef ik adviezen aan ouders en pedagogisch medewerkers. Ik bezoek kindercentra in Arnhem Noord.

Nicoline_CU
Martijn_CU

Martijn Davelaar

Projectleider Monitoring & Evaluatie 4-14+

Ik houd mij bezig met de monitoring en evaluatie van het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (OAB). Hiervoor verzamel en analyseer ik uiteenlopende gegevens over de doelgroep OAB 4-14+. De resultaten worden – samen met de resultaten van VVE – gepubliceerd in de Arnhemse Monitor Kansengelijkheid. Op basis hiervan wordt bestaand beleid geëvalueerd en worden aanbevelingen gedaan voor nieuw beleid. Door het bereik van de doelgroep en de kwaliteit en de opbrengsten van de activiteiten in het onderwijs continue te blijven monitoren, draag ik graag bij aan de kansen van de Arnhemse jeugd!

Alle kinderen verdienen de kans op goed onderwijs en de juiste ondersteuning!

Kinderen leren van nature. Het is aan ons als volwassenen om de juiste omgeving te
creëren en de kinderen op het perfecte moment te faciliteren

Marieke Jansen

Projectleider Professionaliseren & Ontwikkelen 

Als Projectleider Professionaliseren & Ontwikkelen richt ik me op het realiseren van een vernieuwd professionaliseringsprogramma, dat aansluit op de vraag en behoefte uit het werkveld en inspeelt op actuele ontwikkelingen. Ik richt me op de professionalisering van VVE in met name de kinderopvang en onderbouw. Het programma sluit aan op de voorschoolse aanpak en de aanpak van gelijke kansen op scholen. Hierbij heb ik oog voor de doorgaande leerlijnen in de professionaliseringsaanpak. Op het gebied van kansengelijkheid in de kinderopvang en het onderwijs analyseer ik relevante ontwikkelingen en tendensen en neemt dit in het programma op.
Voor de VVE deskundigheidsbevordering organiseer ik een netwerk van trainers en begeleiders en verzorg ik de inkoop van scholing en training. Naast dit programma adviseer ik kinderopvang en scholen bij de implementatie van relevante VVE-methodes in de groepen.

StPas_forweb_48 Marieke

Met een diploma sta je sterk!

Willy Gerritsen

Intermediair OWRS

Ik ben Intermediair voor Woonwagen-, Roma en Sinti kinderen (0-23 jaar). Ik werk in de regiogemeenten Renkum, Lingewaard, Overbetuwe, Westervoort en Neder-Betuwe. Mijn kerntaak is het vervullen van een brugfunctie tussen leerlingen, ouders en scholen. Mijn werkzaamheden bevinden zich vooral op het terrein van voorlichting, advies en bemiddeling. Samen met ouders en kinderen voer ik de gezinsgerichte programma’s Spel aan de Wagen en Samen Leren uit.

Willy_CU
Ellen_CU

Ellen Hendriks

Secretaresse

Ik werk samen met Annelies de Roo op het secretariaat. Ik ondersteun de PAS medewerkers bij de uitvoering van hun werkzaamheden. Zo help ik bij het organiseren van cursussen en conferenties en redigeer en verstuur ik publicaties. Ook zorg ik voor een adequate afhandeling van vragen en verzoeken.

Verbindend, Ondersteunend en Deskundig

De kernwaarden van PAS zijn ook op ons van toepassing

Ieder kind verdient een eerlijke kans voor een mooie toekomst

Yadigar Bingöl Stoffer

Intermediair Turks (primair onderwijs)

Ik ondersteun ouders in hun rol van actieve partner in het leer-en opvoedingsproces van hun kind. Op vraag van ouders en school organiseer ik voorlichtingsbijeenkomsten, trainingen en workshops bijvoorbeeld over opvoedingsondersteuning, culturele achtergronden, onderwijssysteem, schoolkeuze en financiële regelingen.
Daarnaast begeleid ik ouders bij hulpverleningsvragen en bij contacten op school en bij huisbezoeken.
Ik word ingezet als Intermediair voor de Turkse gemeenschap.

suzan 600
Joke_CU

Joke Kersbergen

Coach Passende Kinderopvang

Als Coach Passende Kinderopvang begeleid ik de Pedagogisch Medewerkers op de voorschoolse locaties met als doelen: werken aan inclusieve kinderopvang; opvang voor alle kinderen in een voor hen vertrouwde omgeving; het creëren van een stabiele pedagogisch-educatieve omgeving.

Lerend en spelend de wereld ontdekken.

Wat je aandacht geeft groeit

Annette_CU

Annette Mullink

Programmamanager Vroegsignalering & Educatie
Adviseur Kansengelijkheid

Ik coördineer alle werkzaamheden op VVE-gebied waarbij het doel is de ontwikkelings- en onderwijskansen van de Arnhemse jeugd (2 – 6 jaar) te bevorderen. Voorbeelden van werkzaamheden zijn: het organiseren van deskundigheidsbevordering voor de professionals, het versterken van de doorgaande lijn, de samenwerking en de kwaliteit tussen de professionele organisaties en de implementatie van het beleid ouderbetrokkenheid. Verder adviseer ik de gemeente en instellingen bij de vormgeving en uitvoering van het beleid t.a.v. VVE.

Jong geleerd, Beter gedaan!

Alle kinderen verdienen de kans op goed onderwijs

El Abbes Ouali

Intermediair schoolcontactwerker Berbers, Marokkaans en Arabisch

Ik ben Intermediair tussen scholen, ouders en leerlingen. Ik word ingezet voor alle Arabisch sprekenden. Mijn taak is informeren, begeleiden, signaleren en bemiddelen. Ik probeer de ouders te betrekken bij het schoolgebeuren en hen te stimuleren de ontwikkeling van hun kinderen te volgen. Om mijn doelen te bereiken probeer ik te denken in beide culturen en naar een alternatief te zoeken, waarbij het kind altijd centraal staat. Kortom, ik streef naar een evenwicht in de driehoeksverhouding.

Abbes_CU
Jolanda_CU

Jolanda Reichard

Intermediair OWRS
Adviseur Kansengelijkheid

Ik ben Intermediair voor Woonwagen-, Roma- en Sinti kinderen (0-12 jaar) in de gemeente Arnhem. Mijn kerntaak is het vervullen van de brugfunctie tussen leerlingen, ouders en scholen. Mijn werkzaamheden bevinden zich met name op het terrein van voorlichting, advies en bemiddeling. Daarnaast voer ik de gezinsgerichte programma’s  Spel aan de Wagen  en Samen Leren uit.

Iedereen kan leren!

Verbindend, Ondersteunend en Deskundig

De kernwaarden van PAS zijn ook op ons van toepassing

Annelies de Roo

Administratieve Ondersteuning

Ik werk samen met Ellen Hendriks op het secretariaat. Ik ondersteun de PAS medewerkers bij de uitvoering van hun werkzaamheden. Zo help ik bij het organiseren van cursussen en conferenties en redigeer en verstuur ik publicaties. Ook zorg ik voor een adequate afhandeling van vragen en verzoeken.

Annelies_CU
Andrea

Andrea van Dijk

Programmamanager Kansengelijkheid

“Ik zie volop kansen. Voor kinderen. In de wijken van Arnhem. Met samenwerkingspartners. Als Programmamanager Kansengelijkheid werk ik daar samen met mijn collega’s aan. Ik heb daarbij aandacht voor het proces. Van visievorming tot concrete uitvoering. Ik houd ervan om ‘werelden’ aan elkaar te verbinden. Om zo bij te dragen aan een toekomst waar alle Arnhemse kinderen tot hun recht komen.”

Ik zie volop kansen. Voor kinderen. In de wijken van Arnhem
Jonathan_CU

Jonathan Simonis

Projectleider Samenwerken met Ouders
Adviseur Kansengelijkheid

Als Projectleider Samenwerken met Ouders richt ik me op het implementeren en verder ontwikkelen van het stedelijk beleid Ouderbetrokkenheid VVE: Ouders doen mee met VVE! Ik ondersteun (voor)scholen bij het uitvoeren van het beleid en organiseer trainingen.

Voor kinderen is het beter als pedagogisch medewerkers en leerkrachten samenwerken met ouders!

© 2021 Stichting PAS