Medewerkers

Home > Contactpersonen
Onze medewerkers

Maak kennis met de medewerkers van Stichting PAS:

Peter Peeters

Directeur ad interim

Tot 1 november 2024 geef ik leiding aan Stichting PAS. Ik inventariseer bij interne en externe stakeholders hoe zij PAS beleven: wat gaat goed? Wat kan beter? Wat missen we? Wat is nodig? Al gedurende de inventarisatie zie ik wat er nodig is om stichting PAS te versterken in haar professionele ondersteuning van de kansengelijkheid onder Arnhemse kinderen van 0 tot 14 jaar. Deze opdracht voer ik uit op basis van mijn ervaring als project- en verandermanager binnen het primair onderwijs. In verschillende rollen, van toezichthouder tot PLG-adviseur help ik onderwijsorganisaties kansengelijkheid voor leerlingen te versterken.

Anderen in beweging krijgen, stimuleren om het beste uit zichzelf te halen en in laten zien hoe
waardevol het is om jezelf te ontwikkelen

Anky van Alst

Projectleider Weekendschool Leuk Om te Leren

Als Projectleider ben ik werkzaam voor Stichting Leuk Om te Leren Weekendschool Arnhem. De Weekendschool zet zich in voor leerlingen in de leeftijd van 10 tot 14 jaar waarvoor een rijke ontwikkelcarrière niet vanzelfsprekend is.
Wij geloven erin dat leerlingen het Leuk vinden Om te Leren en bieden hen in een driejarig traject de mogelijkheid hun horizon te verbreden en hun talenten te verkennen.
Anderen in beweging krijgen, stimuleren om het beste uit zichzelf te halen en in laten zien hoe waardevol het is om jezelf te ontwikkelen, daar zet ik mij graag voor in. Ik analyseer snel, check wat ik waarneem en spreek uit wat ik voel, altijd vanuit integriteit en met respect voor de ander.

Carlijn Bleumer

Logopediste

Als Logopediste observeer ik de spraak- en taalontwikkeling van peuters met als doel om problemen zo vroeg mogelijk op te sporen. Indien nodig geef ik adviezen aan ouders en pedagogisch medewerkers. Ik bezoek voornamelijk kindercentra in de wijken Presikhaaf, Malburgen, Noord-Oost en Noord-West.

Communicatie is een belangrijke basis voor de verdere ontwikkeling

Aandacht voor taalontwikkeling jonge kind, een noodzaak!

Marga van Bon

Logopediste

Als Logopediste observeer ik de spraak- en taalontwikkeling  van peuters met als doel om problemen zo vroeg mogelijk op te sporen. Indien nodig geef ik adviezen aan ouders en pedagogisch medewerkers. Ik bezoek kindercentra in Arnhem Zuid.

Nicoline Cremer

Logopediste

Als Logopediste observeer ik de spraak- en taalontwikkeling van peuters met als doel om problemen zo vroeg mogelijk op te sporen. Indien nodig geef ik adviezen aan ouders en pedagogisch medewerkers. Ik bezoek kindercentra in Arnhem Noord.

Een kind dat zich goed kan uiten, heeft een basis voor de toekomst

Alle kinderen verdienen de kans op goed onderwijs en de juiste ondersteuning!

Martijn Davelaar

Projectleider Monitoring & Evaluatie 

Ik houd mij bezig met de monitoring en evaluatie van het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (OAB). Hiervoor verzamel en analyseer ik uiteenlopende gegevens over de doelgroep. De resultaten worden gepubliceerd in de Arnhemse Monitor Kansengelijkheid. Op basis hiervan wordt bestaand beleid geëvalueerd en worden aanbevelingen gedaan voor nieuw beleid. Door het bereik van de doelgroep en de kwaliteit en de opbrengsten van de activiteiten in het onderwijs continue te blijven monitoren, draag ik graag bij aan de kansen van de Arnhemse jeugd!

Mirte van Driel

Logopedist

Als logopedist observeer ik de spraak- en taalontwikkeling van peuters, met als doel om problemen zo vroeg mogelijk op te sporen. Indien nodig geef ik adviezen aan ouders en pedagogisch medewerkers. Ik bezoek voornamelijk kindercentra in de wijken Presikhaaf, Malburgen en Noord-Oost.

Ieder kind verdient een goede start!

Sanne Endeman

Projectmedewerker monitoring en evaluatie
Projectleider Educatief Partnerschap

Ik houd mij bezig met de monitoring en evaluatie van het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (OAB). Hiervoor verzamel en analyseer ik uiteenlopende gegevens over de doelgroep. De resultaten worden gepubliceerd in de Arnhemse Monitor Kansengelijkheid. Op basis hiervan wordt bestaand beleid geëvalueerd en worden aanbevelingen gedaan voor nieuw beleid. Door het bereik van de doelgroep, de kwaliteit en de opbrengsten van de activiteiten in het onderwijs continue te blijven monitoren, draag ik graag bij aan de kansen van de Arnhemse jeugd!

Als projectleider Educatief Partnerschap houd ik mij bezig met het ondersteunen van VVE-locaties en OKB-scholen als het gaat om educatief partnerschap. Je kunt bij mij ook terecht voor algemene vragen en specifiek over de ouder-kind workshops en oudercursussen.

Wanneer we weten wat werkt, kunnen we kinderen de beste kansen bieden om zich te ontwikkelen.

Monika Franzen

Coach Nieuwkomers

Als een kind met een andere thuistaal in je groep komt, roept dat vaak vragen op. Hoe zorg ik ervoor dat het mee kan doen? Zich thuis voelt en er ook effectieve leertijd is?
Als Coach nieuwkomers verzorg ik individuele begeleidingstrajecten voor nieuwkomers in de groep in samenwerking met jou als leerkracht. Daarnaast geef ik trainingen aan het hele schoolteam. Alle belangrijke aspecten komen aan bod: toegang tot taal, interculturele communicatie, trauma- sensitief onderwijs, executieve functies en samenwerking met ouders. Na afloop weet jij nog beter waar je op kunt letten in je dagelijkse onderwijs praktijk

Willy Gerritsen

Intermediair OWRS

Ik ben Intermediair voor Woonwagen-, Roma en Sinti kinderen (0-23 jaar) en hun ouders. Ik werk in de regiogemeenten Renkum, Lingewaard, Overbetuwe, Westervoort en Neder-Betuwe. Mijn kerntaak is het vervullen van een brugfunctie tussen leerlingen, ouders, scholen en zorg. Mijn werkzaamheden bevinden zich vooral op het terrein van voorlichting, advies en bemiddeling. Samen met kinderen, ouders en betrokken partners gaan we op zoek naar passende oplossingen. Praktisch voer ik samen met ouders en kinderen de gezinsgerichte programma’s Spel aan de Wagen en Samen Leren uit en geef maatwerkondersteuning.

Met een diploma sta je sterk!

We moeten allemaal meebewegen om onze kinderen de beste ontwikkelingskansen te geven.

Juliane Hasselaar

Coördinator Kwaliteit Kansengelijkheid en Inclusie Kinderopvang

Als Coördinator Kwaliteit Kansengelijkheid en Inclusie Kinderopvang werk ik als schakel tussen de partners die zich binnen Arnhem inzetten voor een goed VVE beleid en een inclusieve aanpak in de kinderopvang. Samen analyseren we wat goed gaat maar ook waar nog verbeterkansen liggen. Deze kansen pakken we samen op.  Met behulp van een audit cyclus evalueren wij de kwaliteitsverbetering m.b.t. een passend aanbod voor elk kind; en  samenwerken met ouders, netwerkpartners en onderwijs.

Ellen Hendriks

Secretaresse

Ik werk samen met Annelies de Roo op het secretariaat. Ik ondersteun de PAS medewerkers bij de uitvoering van hun werkzaamheden. Zo help ik bij het organiseren van cursussen en conferenties en redigeer en verstuur ik publicaties. Ook zorg ik voor een adequate afhandeling van vragen en verzoeken.

Verbindend, Ondersteunend en Deskundig

De kernwaarden van PAS zijn ook op ons van toepassing

Kinderen leren van nature. Het is aan ons als volwassenen om de juiste omgeving te
creëren en de kinderen op het perfecte moment te faciliteren

Marieke Jansen

Projectleider Professionaliseren & Ontwikkelen 

Als Projectleider Professionaliseren & Ontwikkelen richt ik me op het realiseren van een vernieuwd professionaliseringsprogramma, dat aansluit op de vraag en behoefte uit het werkveld en inspeelt op actuele ontwikkelingen. Ik richt me op de professionalisering van VVE in met name de kinderopvang en onderbouw. Het programma sluit aan op de voorschoolse aanpak en de aanpak van gelijke kansen op scholen. Hierbij heb ik oog voor de doorgaande leerlijnen in de professionaliseringsaanpak. Op het gebied van kansengelijkheid in de kinderopvang en het onderwijs analyseer ik relevante ontwikkelingen en tendensen en neemt dit in het programma op.
Voor de VVE deskundigheidsbevordering organiseer ik een netwerk van trainers en begeleiders en verzorg ik de inkoop van scholing en training. Naast dit programma adviseer ik kinderopvang en scholen bij de implementatie van relevante VVE-methodes in de groepen.

José Muijres

Projectleider Nieuwkomers 
Adviseur Kansengelijkheid

Als Projectleider Nieuwkomers richt ik me voornamelijk op het ondersteunen van besturen, scholen en leerkrachten met betrekking tot de opvang nieuwkomers in het onderwijs, waaronder vluchtelingenkinderen. Mijn expertise is het adviseren en meedenken over de meest praktische en haalbare oplossingen voor de vraagstukken die onderwijs aan nieuwkomers met zich meebrengt. Ook organiseer of geef ik trainingen en coach ik individuele leraren.

Opvang nieuwkomers in het onderwijs

Jong geleerd, Beter gedaan!

Annette Mullink

Programmamanager Vroegsignalering & Educatie
Adviseur Kansengelijkheid

Ik coördineer alle werkzaamheden op VVE-gebied waarbij het doel is de ontwikkelings- en onderwijskansen van de Arnhemse jeugd (2 – 6 jaar) te bevorderen. Voorbeelden van werkzaamheden zijn: het organiseren van deskundigheidsbevordering voor de professionals, het versterken van de doorgaande lijn, de samenwerking en de kwaliteit tussen de professionele organisaties en de implementatie van het beleid ouderbetrokkenheid. Verder adviseer ik de gemeente en instellingen bij de vormgeving en uitvoering van het beleid t.a.v. VVE.

Inge Niesen-Hofs

Coach Passende Kinderopvang

Als coach passende kinderopvang ben ik aanwezig op de voorschoolse locaties. Met de pedagogisch medewerkers werk ik aan inclusie en kansengelijkheid binnen de kinderopvang; elk kind hoort erbij, met allen hun eigen ondersteuning- en/of ontwikkelingsbehoefte. Samen met de pedagogisch medewerkers werken we aan passende professionele ondersteuning en begeleiding voor alle kinderen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen in hun eigen vertrouwde leefomgeving.

El Abbes Ouali

Intermediair schoolcontactwerker Berbers, Marokkaans en Arabisch

Ik ben Intermediair tussen scholen, ouders en leerlingen. Ik word ingezet voor alle Arabisch sprekenden. Mijn taak is informeren, begeleiden, signaleren en bemiddelen. Ik probeer de ouders te betrekken bij het schoolgebeuren en hen te stimuleren de ontwikkeling van hun kinderen te volgen. Om mijn doelen te bereiken probeer ik te denken in beide culturen en naar een alternatief te zoeken, waarbij het kind altijd centraal staat. Kortom, ik streef naar een evenwicht in de driehoeksverhouding.

Alle kinderen verdienen de kans op goed onderwijs

Als de handen ineen worden geslagen kan 1+1 3 worden!

Hasbia Ouali

Intermediair schoolcontactwerker

Als Intermediair schoolcontactwerker stimuleer ik ouders in hun rol van actieve partner in het leer- en opvoedingsproces van hun kind;

  •  Organiseer ik voorlichtingsbijeenkomsten, trainingen, workshops over opvoedingsondersteuning, onderwijssysteem, schoolkeuze, en financiële regelingen;
  • Begeleid ik ouders bij hulpverleningsvragen en doelen, bij contacten op school en bij huisbezoeken;
  • Bevorder ik het inzicht in elkaars culturele achtergronden;
  • Draag ik zorg voor de uitvoering van het beleid en afspraken;

Jolanda Reichard

Intermediair OWRS
Adviseur Kansengelijkheid

Ik ben Intermediair voor Woonwagen-, Roma- en Sinti kinderen (0-12 jaar) in de gemeente Arnhem. Mijn kerntaak is het vervullen van de brugfunctie tussen leerlingen, ouders en scholen. Mijn werkzaamheden bevinden zich met name op het terrein van voorlichting, advies en bemiddeling. Daarnaast voer ik de gezinsgerichte programma’s  Spel aan de Wagen  en Samen Leren uit.

Iedereen kan leren!

Als school en ouders samenwerken hebben kinderen kans om zich optimaal te ontwikkelen

Wilma Reuvekamp

Intermediair OAB

Als intermediair bied ik ondersteuning en begeleiding aan leerlingen en ouders in hun contact met school.
Gezamenlijk formuleren we hulpverleningsvragen en doelen. Ik organiseer ouderavonden en geef voorlichting.
Tegelijkertijd begeleid ik scholen in de omgang met leerlingen en ouders. Zo verzorg ik cursussen en workshops voor leerkrachten en professionals en bied ondersteuning bij het schrijven van handelingsplannen.
Op deze manier wil ik graag met leerling, ouders en school samenwerken. We willen immers allemaal het beste voor ieder kind.

Annelies de Roo

Administratieve Ondersteuning

Ik werk samen met Ellen Hendriks op het secretariaat. Ik ondersteun de PAS medewerkers bij de uitvoering van hun werkzaamheden. Zo help ik bij het organiseren van cursussen en conferenties en redigeer en verstuur ik publicaties. Ook zorg ik voor een adequate afhandeling van vragen en verzoeken.

Verbindend, Ondersteunend en Deskundig

De kernwaarden van PAS zijn ook op ons van toepassing

Door samen bruggen te bouwen ga je dezelfde taal spreken!

Babbel Saeijs

Coach Nieuwkomers

Als coach nieuwkomers ben ik er niet alleen voor de nieuwkomers-leerlingen maar juist ook voor de leerkrachten. Een (tweedejaars) nieuwkomer in de groep kan voor veel vragen zorgen. Hoe zorg je ervoor dat deze leerling met de groep meekomt zonder dat dit teveel extra tijd kost? Hierbij kan ik helpen. Een stukje NT2-theorie is hierbij noodzakelijk maar de focus ligt op de praktijk. Middelen en strategieën die je direct in de klas kan inzetten. Daarnaast verzorg ik individuele begeleiding van de (tweedejaars) nieuwkomers zodat zij zo goed mogelijk kunnen aansluiten bij het lesaanbod in de klas.

Edith Severins

Projectmedewerker 

Ik houd mij bezig met de organisatorische en administratieve ondersteuning van projecten van Stichting PAS. Voor vragen rondom de organisatie van trainingen kun je bij mij terecht. Ook werk ik mee aan communicatie-uitingen van Stichting PAS en houd ik me bezig met kennisdeling. Hiermee lever ik ook graag mijn bijdrage aan het uitvoeren van de missie van stichting PAS: kansengelijkheid voor alle kinderen in Arnhem.

Verbindend, ondersteunend  en deskundig.

Daryna Stepaniuk

Intermediair Oekraïense gemeenschap

Ik ben een intermediair tussen scholen, Oekraïense studenten en hun ouders. Mijn taak als intermediair is om Oekraïense kinderen te helpen met de aanpassing aan het Nederlandse onderwijssysteem. Door mijn eerdere werkervaring op de Oekraïense school in Arnhem kan ik de behoeften en problemen begrijpen waarmee ouders en kinderen in Nederland nog steeds te maken kunnen krijgen en samen met de teams van de nieuwe scholen en PAS-collega’s naar de beste oplossingen zoeken

I am an Intermediary between schools, Ukrainian students and their parents. My task as an Intermediary is to help Ukrainian children with adaptation to the Dutch school education system. My previous experience of working at Ukrainian school in Arnhem allows me to understand the needs and problems that parents and children still could face in the Netherlands and seek for the best solutions together with the teams of the new schools and PAS colleagues.

Yadigar Bingöl Stoffer

Intermediair Turks (primair onderwijs)

Ik ondersteun ouders in hun rol van actieve partner in het leer-en opvoedingsproces van hun kind. Op vraag van ouders en school organiseer ik voorlichtingsbijeenkomsten, trainingen en workshops bijvoorbeeld over opvoedingsondersteuning, culturele achtergronden, onderwijssysteem, schoolkeuze en financiële regelingen.
Daarnaast begeleid ik ouders bij hulpverleningsvragen en bij contacten op school en bij huisbezoeken.
Ik word ingezet als Intermediair voor de Turkse gemeenschap.

Ieder kind verdient een eerlijke kans voor een mooie toekomst

Baukje van der Veen

Coach Passende Kinderopvang

Als Coach Passende Kinderopvang begeleid ik Pedagogisch Medewerkers op voorschoolse locaties om inclusieve kinderopvang mogelijk te maken. Oftewel; het recht voor alle kinderen om zich optimaal te ontwikkelen in een voor hen vertrouwde omgeving in goede samenwerking met ouders. Als coach draag ik bij aan kansengelijkheid en een stabiele pedagogisch-educatieve omgeving voor alle kinderen in peutergroepen in Arnhem.

Lieke Verboeket

Lieke is bij Stichting PAS Coach nieuwkomers. Vanaf oktober 2023 is Lieke gedetacheerd bij LOWAN. LOWAN ondersteunt de scholen die het eerste opvangonderwijs verzorgen aan nieuwkomers, zowel in het primair- als voortgezet onderwijs. Lieke is hier adviseur voor het primair onderwijs.

Door samen bruggen te bouwen ga je dezelfde taal spreken!

Aansluiten bij wat een kind nodig heeft, zodat het op zijn of haar eigen manier kan ontwikkelen, groeien en bloeien.

Ramona van Well

Coach Passende Kinderopvang

Als Coach Passende Kinderopvang begeleid ik de Pedagogisch Medewerkers op de voorschoolse locaties met als doelen: werken aan inclusieve kinderopvang; opvang voor alle kinderen in een voor hen vertrouwde omgeving; het creëren van een stabiele pedagogisch-educatieve omgeving.

© 2024 Stichting PAS