VVE: Voor- en Vroegschoolse Educatie

Home > VVE: Voor- en Vroegschoolse Educatie

Voor- en Vroegschoolse Educatie is een onderdeel van het onderwijskansenbeleid van de regering. VVE heeft als doel om peuters met een risico op een taal- en onderwijsachterstand beter voor te bereiden op de basisschool, en ervoor te zorgen dat kleuters zonder achterstand naar groep 3 kunnen.

 

Voorschoolse educatie is voor doelgroeppeuters op peuterspeelzalen en kinderdagverblijven;
Vroegschoolse educatie is bedoeld voor doelgroepkleuters uit groep 1 en 2.

Jong geleerd,
Beter gedaan!

Doelgroep VVE

 • doelgroeppeuters zijn peuters (2 tot 4 jaar) met laag opgeleide ouders en/of (het risico op) een (taal)achterstand
 • doelgroepkleuters zijn kleuters (4 tot 6 jaar) die binnenkomen met een VVE-indicatie.

Arnhems VVE-beleid
In Arnhem zijn er ruim 50 voorschoolse locaties waar kinderen met een VVE-indicatie kunnen worden geplaatst. Zo is er een stedelijke dekking van het VVE-aanbod. De VVE-indicatie wordt afgegeven door het consultatiebureau. De indicaties en plaatsingen van peuters worden gemonitord door Stichting PAS, i.s.m. de VGGM Jeugdgezondheidszorg en organisaties die voorschools VVE-aanbod bieden.

Activiteiten
Voor deze doelgroepkinderen worden extra activiteiten ingezet op basis van het gemeentelijk VVE-beleid. Dit gebeurt op een groot aantal voor- en vroegschoolse locaties. Concreet:

 • de VVE-locaties richten zich op de brede ontwikkelingsstimulering met extra taalaanbod en extra taalondersteuning. Interactief taalonderwijs en de didactiek van Met Woorden in de Weer zijn hierbij de uitgangspunten
 • professionals in de VVE-locaties volgen de VVE basistraining Actief Betrokken, waarbij wetenschappelijke inzichten met betrekking tot ontwikkelingspsychologie en breinleren centraal staan. Daarnaast biedt PAS een professionaliseringsaanbod voor bij- en nascholing.
 • een doorgaande lijn van voorschoolse voorziening (peuteropvang of kinderdagverblijf) naar groep 1 en 2 van het basisonderwijs. Dat wil zeggen dat de signalering en aanpak start in de voorschoolse periode en wordt voortgezet in de basisschool
 • via een kindvolgsysteem wordt de ontwikkeling van het kind gevolgd en vastgelegd. Zo kan een beredeneerd aanbod worden gerealiseerd en vorm worden gegeven aan doorgaande leerlijnen. Voor de overdracht van voor- naar vroegschool werken we in Arnhem met het Arnhems overdrachtsformulier
 • zomerschool voor peuters en kleuters met een programma waar aandacht is voor taalontwikkeling, beweging en buitenspel. Ouders worden bij de Zomerschool betrokken
 • monitoring en evaluatie.

Ondersteunend beleid VVE

 • ondersteuning bij signaleren van taalachterstanden en advies bij taalstimulering in consultatiebureaus, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven door logopedisten van PAS
 • taalspelgroepen als naschoolse activiteit
 • ontwikkelingsstimulering voor woonwagen- en zigeunerkinderen (OWRS)
 • inzet schoolcontactwerkers voor de de Turkse, Marokkaanse en Somalische gemeenschap; intermediairs tussen leerlingen en hun ouders en school en andere organisaties
 • belangrijk onderdeel van het gemeentelijk VVE beleid is Samenwerken met ouders. Ouders en VVE organisaties (vóórschool of school) gaan een ‘educatief partnerschap’ aan om de ontwikkelingskansen van hun kind te bevorderen. PAS ondersteunt hierbij.
  ouderprogramma’s gericht op ontwikkelingsstimulering

Partners in VVE-beleid

Trainingsaanbod VVE
Op verzoek van de gemeente Arnhem en de schoolbesturen Primair Onderwijs organiseert Stichting PAS het trainingsaanbod VVE. Met het trainingsaanbod richten we ons op VVE-medewerkers die werkzaam zijn in Arnhem.
Het aanbod vind je hier.

Specialismen

Activiteiten & Producten

Laten we contact houden

Meer informatie?

© 2019 Stichting PAS