VVE: Voor- en Vroegschoolse Educatie

Home > VVE: Voor- en Vroegschoolse Educatie

Het doel van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is het voorkomen, vroegtijdig opsporen en aanpakken van taal- en onderwijsachterstanden bij jonge kinderen met als resultaat een aanzienlijke vergroting van kansen aan het begin van de schoolloopbaan.

Jong geleerd,
Beter gedaan!

Doelgroep

In lijn met de Wet OKE worden alle gewichtenkinderen van 2 – 6 jaar woonachtig in Arnhem tot de doelgroep gerekend. Hierbij wordt uitgegaan van de nieuwe gewichtenregeling. Tevens worden in Arnhem kinderen 0 – 4 jaar op basis van risico-indicatoren door het consultatiebureau, of door de kindvoorziening 0 – 4 jaar in samenwerking met het consultatiebureau, als doelgroepkind aangemerkt. Risicofactoren liggen met name op het terrein van taalontwikkeling en sociaal-emotionele factoren. Daarnaast behoren de kinderen van inburgeraars tot de doelgroep.

Arnhems VVE-beleid

Voor deze doelgroepkinderen worden extra activiteiten in het kader van het VVE-beleid ingezet. Dit gebeurt op een groot aantal voor- en vroegschoolse locaties. Concreet:

 • Een doorgaande lijn van voorschoolse voorziening (peuteropvang of kinderdagverblijf) naar groep 1 en 2 van het basisonderwijs. Dat wil zeggen dat de signalering en aanpak start in de voorschoolse periode en die wordt voortgezet in de basisschool
 • Hiervoor werken de leidsters, pedagogisch medewerkers en leerkrachten met dezelfde methodiek, namelijk het programma Kaleidoscoop. De professionals in de VVE-locaties hebben de aanvullende VVE basistraining Actief Betrokken gevolgd, met elementen van Kaleidoscoop.
 • De VVE-locaties richten zich op de brede ontwikkelingsstimulering met extra taalaanbod en extra taalondersteuning. Interactief taalonderwijs en de didactiek van Met Woorden in de Weer zijn hierbij de uitgangspunten
 • Het kindvolgsysteem dat gebruikt wordt is het Ontwikkelingsvolgmodel OVM. De overdracht van kinderen van voor- naar vroegschools op de VVE-locaties gebeurt middels het OVM. Op de andere locaties wordt gewerkt met het Arnhems Overdrachtsformulier
 • Monitoring en evaluatie

Aandachtspunten

 • Ondersteuning van peuteropvang locaties, kinderdagverblijven en basisscholen bij de uitvoering van een goed, effectief VVE-beleid
 • (bij-)scholing van nieuwe directies, leidsters en leerkrachten in de principes van Kaleidoscoop, interactief taalonderwijs en woordenschatontwikkeling (Met woorden in de Weer)
 • Uitbreiding van het aanbod aan voorschoolse VVE-voorzieningen, zodat 100% van de doelgroepkinderen bereikt kan worden met een VVE-aanbod
 • Uitbreiding van het VVE-programma naar nieuwe basisscholen en peuteropvang locaties
 • Stroomlijnen van protocollen en activiteiten voor bereik en toeleiding van jonge doelgroepkinderen
 • Verbeteren van de kwaliteit van het VVE-aanbod door meer opbrengstgericht te werken: VVE-doelen invoeren, uitvoeren, meten, evaluaeren en bijstellen)
 • Betere implementatie en borging van het VVE-beleid op basis van een periodieke quick scan VVE
 • Verbetering van de doorgaande lijn van voorschoolse voorziening naar het basisonderwijs in organisatie en aansturing, op pedagogisch-didactisch gebied, in warme overdracht van kinderen en samenwerking in zorg en begeleiding (conform de adviezen van de onderwijsinspectie VVE, maart 2010)
 • Aanbod en activiteiten vanuit gemeente en stichting PAS voor de VVE-volgscholen en peuteropvang locaties en de ondersteuning hierbij.

Ondersteunend beleid VVE

 • Ondersteuning bij signaleren van taalachterstanden en advies bij taalstimulering in consultatiebureaus, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven
 • Zorgstructuren binnen en tussen VVE-voorzieningen
 • Taalspelgroepen als naschoolse activiteit
 • Ontwikkelingsstimulering voor woonwagen- en zigeunerkinderen
 • Inzet allochtone schoolcontactpersonen ten behoeve van doelgroepen, bereik, ouderbetrokkenheid en advies en informatie
 • Ouderprogramma’s gericht op ontwikkelingsstimulering

Partners in VVE-beleid

Trainingsaanbod 2019-2020

Met het trainingsaanbod richten we ons op VVE-medewerkers die werkzaam zijn in Arnhem. Op verzoek van de gemeente Arnhem en de schoolbesturen Primair Onderwijs organiseert Stichting PAS het trainingsaanbod VVE voor schooljaar 2019-2020.

Specialismen

Activiteiten & Producten

Laten we contact houden

Meer informatie?

© 2019 Stichting PAS