VVE: Voor- en Vroegschoolse Educatie

Home > VVE: Voor- en Vroegschoolse Educatie
Voor- en Vroegschoolse Educatie is onderdeel van het onderwijskansenbeleid van de overheid. VVE heeft als doel om peuters met een risico op een taal- en onderwijsachterstand beter voor te bereiden op de basisschool, en ervoor te zorgen dat kleuters zonder achterstand naar groep 3 kunnen.

Jong geleerd,
Beter gedaan!

Arnhems VVE-beleid

De gemeente Arnhem heeft ruim 50 voorschoolse locaties waar kinderen met een VVE-indicatie kunnen worden geplaatst. Zo is er een stedelijke dekking van het VVE-aanbod. De VVE-indicatie wordt afgegeven door het consultatiebureau. De indicaties en plaatsingen van peuters worden gemonitord door Stichting PAS, i.s.m. de VGGM Jeugdgezondheidszorg en organisaties die voorschools VVE-aanbod bieden.

Doelgroep VVE

  • Doelgroeppeuters zijn peuters (2 tot 4 jaar) met laag opgeleide ouders en/of (het risico op) een (taal)achterstand.
  • Doelgroepkleuters zijn kleuters (4 tot 6 jaar) die binnenkomen met een VVE-indicatie.

Activiteiten

Voor deze doelgroepkinderen worden extra activiteiten ingezet op basis van het gemeentelijk VVE-beleid. Dit gebeurt op een groot aantal voor- en vroegschoolse locaties. Concreet:

  • de VVE-locaties richten zich op de brede ontwikkelingsstimulering met extra taalaanbod en extra taalondersteuning. Interactief taalonderwijs en de didactiek van Met Woorden in de Weer zijn hierbij de uitgangspunten;
  • professionals in de VVE-locaties volgen de VVE basistraining Actief Betrokken, waarbij wetenschappelijke inzichten met betrekking tot ontwikkelingspsychologie en breinleren centraal staan. Daarnaast biedt PAS een professionaliseringsaanbod voor bij- en nascholing;
  • een doorgaande lijn van voorschoolse voorziening (peuteropvang of kinderdagverblijf) naar groep 1 en 2 van het basisonderwijs. Dat wil zeggen dat de signalering en aanpak start in de voorschoolse periode en wordt voortgezet in de basisschool;
  • via een kindvolgsysteem wordt de ontwikkeling van het kind gevolgd en vastgelegd. Zo kan een beredeneerd aanbod worden gerealiseerd en vorm worden gegeven aan doorgaande leerlijnen. Voor de overdracht van voor- naar vroegschool werken we in Arnhem met het Arnhems overdrachtsformulier;
  • monitoring en evaluatie.

Trainingsaanbod VVE

Op verzoek van de gemeente Arnhem en de schoolbesturen Primair Onderwijs organiseert Stichting PAS het trainingsaanbod VVE. Met het trainingsaanbod richten we ons op VVE-medewerkers die werkzaam zijn in Arnhem. Voor een volledig overzicht van aanbod kun je terecht bij het menu Trainingen.
Hieronder zie je welke activiteiten binnenkort op de rol staan.

Activiteiten & Producten

Ondersteunend beleid VVE

Ondersteuning bij signaleren van taalachterstanden en advies bij taalstimulering in consultatiebureaus, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven door logopedisten van PAS.

Taalspelgroepen als naschoolse activiteit.

Ontwikkelingsstimulering voor woonwagen- en zigeunerkinderen (OWRS).

Inzet schoolcontactwerkers voor de de Turkse, Marokkaanse en Somalische gemeenschap; intermediairs tussen leerlingen en hun ouders en school en andere organisaties.

Belangrijk onderdeel van het gemeentelijk VVE beleid is Samenwerken met ouders. Ouders en VVE organisaties (vóórschool of school) gaan een ‘educatief partnerschap’ aan om de ontwikkelingskansen van hun kind te bevorderen. PAS ondersteunt hierbij.

Ouderprogramma’s gericht op ontwikkelingsstimulering.

Laten we contact houden

Publicaties

Meer informatie?

© 2024 Stichting PAS