Veiligheid

De houder van een VVE-locatie, de pedagogisch medewerkers en de leerkrachten dragen zorg voor een veilige omgeving voor peuters en kleuters.

Een veilige omgeving, waar kinderen zorgeloos kunnen spelen en leren, is van groot belang voor een goede ontwikkeling. Het is daarom een van de basisbeginselen van kwaliteit in de kinderopvang en bij de basisschool. Onder veiligheid verstaan we de fysieke veiligheid, maar ook het gevoel van veiligheid van kinderen dat zij krijgen door hun band met andere kinderen en de pedagogisch medewerkers/leerkrachten, de herkenbaarheid van de structuur en emotionele zorg. Dit is niet specifiek verbonden aan VVE, maar vraagt misschien bij de VVE-doelgroep wel extra aandacht.

Voorschool

Wat ben je in de voorschool verplicht?

In de voorschoolse situatie is het de houder van een VVE-locatie aan te raden om in het beleidsplan iets op te nemen over de veiligheid van peuters. Via de knop ‘Lees meer…’ staan meerdere opties beschreven om aan veiligheid te werken.

Lees meer..

De Inspectie van het Onderwijs schrijft vanuit het Onderzoekskader 2021 voor het toezicht op de voorschoolse educatie en het primair onderwijs geen wettelijke verplichtingen voor aan voorschoolse educatie. Wel is het aan te raden om binnen de voorschoolse educatie te focussen op een veilige omgeving middels een veiligheidsbeleid om bij te dragen aan een grotere kwaliteit binnen VVE-educatie.

Vroegschool

Wat ben je in de vroegschool verplicht?

In de vroegschoolse situatie is de school verplicht een veiligheidsbeleid te hebben. Door jaarlijkse monitoring wordt de sociale, fysieke en psychische veiligheid van de kinderen in beeld gebracht. Ook heeft de school een vast aanspreekpunt omtrent het pestbeleid. Dit is verplicht gesteld, maar via de knop ‘Lees meer…’ staan meerdere opties beschreven om aan veiligheid te werken.

Lees meer..

De Inspectie van het Onderwijs schrijft in het Onderzoekskader 2021 voor het toezicht op de voorschoolse educatie en het primair onderwijs de volgende wettelijke verplichtingen voor aan vroegschoolse educatie om te werken aan grotere kwaliteit binnen VVE-educatie:

  • De school zorgt voor de sociale, fysieke en psychische veiligheid van de leerlingen in en om de school gedurende de schooldag. Dit blijkt onder andere uit de beleving van de veiligheid en het welbevinden van leerlingen. De school monitort dit ten minste jaarlijks.
  • De school heeft een veiligheidsbeleid (beschreven in het schoolplan of een ander document), gericht op het voorkomen, afhandelen, registreren en evalueren van incidenten. Als de uitkomsten van de monitoring daartoe aanleiding geven, treft de school maatregelen om de situatie te verbeteren.
  • De school heeft een persoon als aanspreekpunt als het gaat om pesten en voor coördinatie van het beleid tegen pesten. Schoolleiding en leraren voorkomen pesten, agressie en geweld in elke vorm en treden zo nodig snel en adequaat op. De uitingen van leerlingen en personeel zijn in lijn met de basiswaarden van de democratische rechtsstaat.

Bovenstaande verplichtingen gelden uiteraard voor alle kinderen in de basisschoolleeftijd, maar de VVE-doelgroep heeft op dit gebied extra aandacht nodig. Het is aan u om daar invulling aan te geven passend bij de doelgroep en de Arnhemse kwaliteitseisen.

Daarnaast worden in het Onderzoekskader 2021 voor het toezicht op de voorschoolse educatie en het primair onderwijs suggesties gedaan om binnen de vroegschoolse situatie ook op andere manieren aan kwaliteit te werken. Deze eigen invulling aan kwaliteit wordt ook meegenomen in de beoordeling door de Inspectie van het Onderwijs. Hierbij zou het kunnen gaan over het beleid sociale media, preventieve maatregelen en afstemming met actoren buiten de school.

Doorgaande lijn

Mogelijkheden ter verbetering van de doorgaande lijn

Voor de VVE-doelgroep is het belangrijk om extra aandacht te besteden aan een doorgaande lijn van de voorschoolse naar de vroegschoolse voorziening. Dat wil zeggen dat de signalering en de aanpak start op de voorschoolse locatie en wordt voortgezet op de vroegschoolse locatie. De doorgaande lijn kan verschillende vormen hebben. Op het gebied van veiligheid kun je de doorgaande lijn op de volgende manier versterken:

  • Zorg voor een doorgaande lijn tussen voor- en vroegschool die vloeiend en ononderbroken is.
  • Gezocht kan worden naar afstemmingsmogelijkheden rond gebruik en inrichting van gezamenlijke ruimtes.
  • Probeer een doorgaande lijn in de (pedagogische) omgang met elkaar te borgen.
  • Gezamenlijk oppakken van monitor sociale veiligheid en welbevinden.

© 2024 Stichting PAS