Extra ondersteuning

Perspectief voor ieder kind. Met extra ondersteuning zorgen we ervoor dat peuters en kleuters in de voor- en vroegschoolse periode extra aanbod, ondersteuning en begeleiding krijgen als dat nodig is.

Extra ondersteuning heeft als doel om de kans op schoolsucces te vergroten en een begeleidingsaanbod te realiseren voor ieder kind, passend bij de ondersteuningsbehoefte van het kind. Dat geldt voor àlle kinderen. ook kinderen met specifieke ontwikkelingsvragen/onderwijsbehoeften. Door aan te sluiten bij de specifieke kenmerken van het kind, kunnen achterstanden en ontwikkelingsproblemen worden tegengegaan. Deze aanpak ondersteunt het denken in mogelijkheden in plaats van beperkingen.

Voorschool

Wat ben je in de voorschool verplicht?

In de Subsidieregeling Voorschools aanbod gemeente Arnhem staan verplichtingen m.b.t. extra ondersteuning. De voorschoolse locaties werken verplicht met een coach Passende Kinderopvang, om er samen voor te zorgen dat alle peuters een passend aanbod krijgen.

Verder staan in de Subsidieregeling de afspraken beschreven in het geval een voorschoolse organisatie een vraag krijgt om verlenging van plaatsing van een kind, ná de leeftijd van 4 jaar.

Lees meer..

De Inspectie van het Onderwijs schrijft in het Onderzoekskader 2021 voor het toezicht op de voorschoolse educatie en het primair onderwijs geen wettelijke verplichtingen voor aan voorschoolse educatie. Wel wordt er vanuit het Onderzoekskader aangeraden om te focussen op onderstaande vragen, om bij te dragen aan een grotere kwaliteit in de VVE-educatie:

  • zorgt de voorschool voor (doorverwijzing naar- en aanmelding bij) externe zorg, als zij zelf de gewenste zorg niet kan leveren?
  • evalueert de voorschool regelmatig met ouders en externe partners of de extra ondersteuning en begeleiding van de peuter het gewenste effect heeft? En worden de interventies zo nodig bijgesteld?

We streven naar inclusie binnen de kinderopvang en zoeken naar wegen om de omgeving passend te maken om zo de talenten van ieder kind te ontwikkelen. Wanneer dit bij de kinderopvang (nog) niet mogelijk is wordt gezocht naar een plek waar dit kind wel tot zijn recht kan komen. Een goede samenwerking tussen pedagogisch medewerkers, ouders en coaches onderling én met het consultatiebureau, wijkteam en andere organisaties is hierbij van belang.

  • kinderen die net vóór de kerst- of zomervakantie 4 jaar worden en voor wie het beter is de overstap naar het onderwijs ná de vakantie te maken. Deze kinderen kunnen tot maximaal 6 weken verlenging krijgen.
  • kinderen van 4 jaar voor wie nog niet duidelijk is wat een geschikte vervolgplek is qua opvang/onderwijs, omdat er nog onderzoeken gaande zijn. Deze kinderen mogen tot maximaal 8 weken verlenging krijgen.

Om voor verlenging in aanmerking te komen, moet helder zijn wat de noodzaak is van de verlenging. Dit moet in het kinddossier gedocumenteerd zijn door een betrokken professional vanuit Passende Kinderopvang. De leidinggevende heeft ook toestemming gegeven en legt de aanvraag voor akkoord voor aan de gemeente. Dit akkoord wordt in het kinddossier gezet.

Vroegschool

Wat ben je in de vroegschool verplicht?

De vroegschoolse locaties zijn verplicht om kinderen die structureel een aangepast onderwijsaanbod nodig hebben op een ander niveau dan de leeftijdsgroep, passende ondersteuning te bieden. De school evalueert periodiek de effecten van het aangepaste onderwijsaanbod, en stelt zo nodig de interventies bij.

Lees meer..

De Inspectie van het Onderwijs schrijft in het Onderzoekskader 2021 voor het toezicht op de voorschoolse educatie en het primair onderwijs de volgende wettelijke verplichtingen voor aan extra ondersteuning in de vroegschool:

  • zijn er leerlingen die structureel een onderwijsaanbod nodig hebben op een ander niveau dan de leeftijdsgroep? Dan biedt de school een passend onderwijsaanbod, ondersteuning en/of begeleiding, gebaseerd op de mogelijkheden van deze leerlingen
  • de school evalueert periodiek of het aanbod het gewenste effect heeft, en stelt de interventies zo nodig bij
  • de school legt in het schoolondersteuningsprofiel vast wat zij onder extra ondersteuning verstaat en welke voorzieningen zij biedt
  • voor de leerlingen die deze extra ondersteuning nodig hebben, legt de school in het ontwikkelingsperspectief vast hoe het onderwijs wordt afgestemd op de behoefte van de leerling.

Meer informatie

© 2024 Stichting PAS