Sociale en maatschappelijke competenties

Home > VVE: Voor- en Vroegschoolse Educatie > Handreiking VVE > Resultaten > Sociale en maatschappelijke competenties
Goed ontwikkelde sociale en maatschappelijke competenties hebben grote invloed op de levensloop van kinderen. Ze bevorderen leren, helpen uitval voorkomen en leiden tot betere kansen op de arbeidsmarkt. Voor deze competenties worden ook andere termen gebruikt als sociale ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling of sociale vaardigheden. Wat ermee bedoeld wordt is die ontwikkeling waarbij kinderen leren omgaan met zichzelf en de ander. De term sociale competentie omvat alle vier de pedagogische basisdoelen die genoemd zijn in de wet Kinderopvang.

De peuters en kleuters behalen sociale en maatschappelijke competenties op ten minste het niveau van de gestelde doelen. De doelen voor sociaal-emotionele ontwikkeling hebben betrekking op het zelfbeeld, de identiteit, de ontwikkeling van zelfstandigheid, het sociale gedrag, de ontwikkeling van sociale vaardigheid, de werkhouding en de concentratie.

Voorschool

Wat ben je in de voorschool verplicht?

In het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie staat de volgende verplichting m.b.t. de ontwikkeling van sociale en maatschappelijke competenties van peuters:

  • Voor de voorschoolse educatie wordt een programma gebruikt waarin op gestructureerde en samenhangende wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Vroegschool

Wat ben je in de vroegschool verplicht?

In de vroegschool zijn geen verplichtingen op dit onderwerp.

Lees meer..

De Inspectie van het Onderwijs schrijft in het Onderzoekskader 2021 voor het toezicht op de voorschoolse educatie en het primair onderwijs geen wettelijke verplichtingen voor aan vroegschoolse educatie. Wel worden in het Onderzoekskader suggesties gedaan om binnen de vroegschool aan kwaliteit te werken. Deze eigen invulling aan kwaliteit wordt ook meegenomen in de beoordeling door de Inspectie van het Onderwijs. Advies is om de doelen die de school wil bereiken ten aanzien van sociale en maatschappelijke competenties van kinderen te beschrijven, en uit te werken hoe die gestelde doelen bereikt kunnen worden.

Deze suggesties gelden uiteraard voor alle kinderen in de basisschoolleeftijd, maar de VVE-doelgroep heeft op dit gebied extra aandacht nodig.

Meer informatie

Wil je meer weten over het onderwerp sociale en maatschappelijke competenties? Bekijk dan ook eens de volgende websites en documenten:

© 2024 Stichting PAS