Kwaliteit en ambitie

We besteden in Arnhem veel tijd en geld aan het realiseren van een VVE programma van grote kwaliteit in de voorschoolse voorzieningen en in de vroegscholen. De VVE-aanbieders en de gemeente Arnhem hebben een hoge ambitie op gebied van VVE. Deze ambitie staat verwoord in de Stedelijke kwaliteitscriteria 0-12 jaar OAB Arnhem (2019 – 2023).

In de Stedelijke kwaliteitscriteria staan de volgende belangrijke elementen die het kader vormen:

 • De OAB-aanpak van een locatie maakt deel uit van het strategisch beleidsplan van de organisatie/schoolbestuur, het schoolplan/VVE beleidsplan en de kwaliteitscyclus.
 • De OAB-activiteiten sluiten aan bij (de laatste) inzichten vanuit wetenschappelijk onderzoek over wat effectieve maatregelen zijn om kansengelijkheid te vergroten en daarmee de schoolprestaties van achterstandsleerlingen te verbeteren.
 • Er wordt integraal samengewerkt tussen de domeinen onderwijs, opvang, welzijn en jeugdhulp en deze samenwerking is gericht op het bevorderen van kansengelijkheid in ontwikkeling en onderwijs.
 • De OAB-activiteiten na schooltijd zijn aanvullend op, ondersteunend aan of een verdieping van het lesprogramma op school en hebben tot doel bij te dragen aan het verbeteren van de onderwijsresultaten van achterstandsleerlingen.

Over de werkwijze staat genoemd:

 • Professionals hebben kennis van de vraagstukken m.b.t. kansengelijkheid.
 • Er is sprake van continue professionalisering m.b.t. het bevorderen van kansengelijkheid en dit is vastgelegd in een jaarlijks scholingsplan op locatie.
 • Actief Betrokken is de basis van VVE in Arnhem en alle VVE-professionals zijn hier op geschoold.
 • Er wordt geïnvesteerd in de doorgaande lijn van de ontwikkeling van het kind (cb-voorschool-po-vo). Dit betreft een (warme) overdracht, waarbij kinderen worden voorbereid op de volgende stap. Er wordt daarbij gewerkt met met een doorgaande leerlijn 0-12 jaar.
 • Kinderen (0-12 jaar) worden gevolgd in hun ontwikkeling. De locaties gebruiken hiervoor een observatiemodel dat aan Arnhemse vereisten voldoet.
 • Educatief Partnerschap met ouders is expliciet uitgewerkt in een visie en plan van aanpak. Deze komt terug in het strategisch beleidsplan van de VVE-organisaties/schoolbesturen po
 • Monitoring en evaluatie maken onderdeel uit van de kwaliteitscyclus.

De kwaliteitscriteria zijn terug te vinden in afspraken van de gemeente met de voorschoolse VVE-aanbieders in de VSA en met de scholen in de procedure OAB-plannen.

© 2024 Stichting PAS