Verantwoording en dialoog

Met verantwoording en dialoog wordt bedoeld dat de voorschool, het bestuur en de vroegschool intern en extern toegankelijk en betrouwbaar verantwoording afleggen over ambities, doelen en resultaten en daarover actief een dialoog voeren.

Jaarlijks verantwoorden de VVE-aanbieders de aangevraagde subsidiegelden zowel inhoudelijk als financieel. Inhoudelijk beschrijven de VVE-aanbieders de evaluatie van de uitgevoerde activiteiten. Vervolgens trekken zij aan de hand van de evaluatie conclusies over de toekomst van die activiteiten.

De VVE-aanbieders zoeken de dialoog op met directe collega’s, intern en extern binnen de wijk en binnen de gemeente over wat zij zouden willen bereiken voor en met kinderen. Ze bespreken de activiteiten om die doelen te bereiken en wat dit oplevert.

Voorschool

Wat ben je in de voorschool verplicht?

In de voorschoolse situatie moet verantwoording afgelegd worden over de financiën met onder andere betrekking tot toeslagen, Gelrepashouders en inkomsten uit ouderbijdragen. Dit is verplicht gesteld, maar via de knop ‘Lees meer…’ staan meerdere opties beschreven om aan verantwoording en dialoog te werken.

Lees meer..

De Inspectie van het Onderwijs schrijft in het Onderzoekskader 2021 voor het toezicht op de voorschoolse educatie en het primair onderwijs geen wettelijke verplichtingen voor aan voorschoolse educatie. Wel wordt er vanuit het Onderzoekskader aangeraden om binnen de voorschoolse educatie te focussen op onderstaande vragen om bij te dragen aan een grotere kwaliteit binnen VVE-educatie.

 • Verantwoordt de voorschool zich (via de houder) aan de gemeente over het gevoerde beleid ten aanzien van voorschoolse educatie?
 • Betrekt de voorschool interne en externe belanghebbenden bij de ontwikkeling van haar beleid?
 • Bespreekt zij regelmatig haar ambities en welke resultaten ze behaalt?
 • Stimuleert de voorschool deze partijen betrokkenheid en inzet te tonen bij het realiseren van haar ambities en doelen?
 • Staat de voorschool open voor wensen en voorstellen van interne en externe belanghebbenden en neemt zij deze aantoonbaar serieus?

In de Subsidieregeling Voorschools aanbod gemeente Arnhem staan verplichtingen beschreven rondom verantwoording. In aanvulling op de Algemene Subsidieverordening Arnhem registreert de subsidieontvanger en legt hij verantwoording af over:

 1. het aantal peuters dat een plek heeft gekregen, onderscheiden naar VVE-peuters die wel/niet in aanmerking komen voor toeslag en/of ontwikkelrecht peuters;
 2. het aantal Gelrepashouders;
 3. het aantal bezette uren per peuter;
 4. het totaal aan inkomsten uit ouderbijdrage van alle ouders die geen recht hebben op kindertoeslag, op basis van de tarieven van de ouderbijdrage, die jaarlijks door het Rijk voor de kinderopvang voor het onderdeel dagopvang worden vastgesteld;
 5. de uitvoering van het aanbod VVE basis en VVE intensief.

Vroegschool

Wat ben je in de vroegschool verplicht?

In de vroegschoolse situatie moeten belanghebbenden betrokken worden bij beleids- en besluitvorming. Daarnaast moet jaarlijks een toegankelijk verslag uitgebracht worden over de doelen en de resultaten van de school. Dit is verplicht gesteld, maar via de knop ‘Lees meer…’ staan meerdere opties beschreven om aan verantwoording en dialoog te werken.

Lees meer..

De Inspectie van het Onderwijs schrijft in het Onderzoekskader 2021 voor het toezicht op de voorschoolse educatie en het primair onderwijs de volgende wettelijke verplichtingen voor aan vroegschoolse educatie om te werken aan grotere kwaliteit binnen VVE-educatie:

 • Het bestuur en de scholen hebben tegenspraak georganiseerd. Dit gebeurt in ieder geval door de ouders en het personeel te betrekken bij beleids- en besluitvorming.
 • Het bestuur en de scholen brengen minimaal jaarlijks verslag uit over hun doelen en de resultaten die zij behalen. Zij doen dit op toegankelijke wijze. Het bestuur verantwoordt zich aan de intern toezichthouder. Het bestuur en de scholen verantwoorden zich aan de overheid en belanghebbenden.

Bovenstaande verplichtingen gelden uiteraard voor alle kinderen in de basisschoolleeftijd, maar de VVE-doelgroep heeft op dit gebied extra aandacht nodig. Het is aan u om daar invulling aan te geven passend bij de doelgroep en de Arnhemse kwaliteitseisen.

Daarnaast worden in het Onderzoekskader 2021 voor het toezicht op de voorschoolse educatie en het primair onderwijs suggesties gedaan om binnen de vroegschoolse situatie ook op andere manieren aan kwaliteit te werken. Deze eigen invulling aan kwaliteit wordt ook meegenomen in de beoordeling door de Inspectie van het Onderwijs. Hierbij valt te denken aan een actieve dialoog met de omgeving over ambities en resultaten.

Doorgaande lijn

Mogelijkheden ter verbetering van de doorgaande lijn

Voor de VVE-doelgroep is het belangrijk om extra aandacht te besteden aan een doorgaande lijn van de voorschoolse naar de vroegschoolse voorziening. Dat wil zeggen dat de signalering en de aanpak start op de voorschoolse locatie en wordt voortgezet op de vroegschoolse locatie. De doorgaande lijn kan verschillende vormen hebben. Op het gebied van aanbod kun je aan de hand van de volgende vraag de doorgaande lijn versterken:

 • Verantwoording en dialoog van de organisatie overstijgend of op wijkniveau?

Meer informatie

Wil je meer weten over het onderwerp verantwoording en dialoog? Bekijk dan ook eens de volgende websites en documenten:

© 2024 Stichting PAS