Kwaliteitscultuur

Onder kwaliteitscultuur verstaan we dat voorscholen en vroegscholen een heldere structuur hebben, een professionele kwaliteitscultuur kennen en transparant en integer functioneren.

Voor het bereiken van VVE van grote kwaliteit is een kwaliteitscultuur van belang: is het zichtbaar, hoorbaar, merkbaar dat men uit is op vergroting van kwaliteit? Wat hierbij nodig is is zelfevaluatie en reflectie, een lerende cultuur. Daar zijn instrumenten bij nodig zoals een beeld van persoonlijke – en teamcompetenties en ontwikkelplannen op basis van evaluatie. In een lerende organisatie wordt regelmatig (interdisciplinair) besproken hoe de kwaliteit van de uitvoering van VVE ervoor staat. Het uitvoeringsoverleg VVE is hiervoor een middel.

Voorschool

Wat ben je in de voorschool verplicht?

De Inspectie van het Onderwijs schrijft in het Onderzoekskader 2021 voor het toezicht op de voorschoolse educatie en het primair onderwijs geen wettelijke verplichtingen voor aan voorschoolse educatie. Wel wordt er vanuit het Onderzoekskader aangeraden te focussen op de volgende vragen, om bij te dragen aan een grotere kwaliteit binnen VVE-educatie:

Lees meer..
  • werken de leiding en de pedagogisch medewerkers gezamenlijk aan een voortdurende verbetering van hun professionaliteit?
  • is het beleid van de voorschool om haar visie op de kwaliteit van voorschoolse educatie en ambities te realiseren, breed gedragen?
  • is er een bereidheid om gezamenlijk de voorschoolse educatie te verbeteren?
  • vertoont de leiding leiderschap en kwaliteitsbewustzijn?
  • werken pedagogisch medewerkers en andere betrokkenen resultaatgericht, zijn zij aanspreekbaar op gemaakte afspraken en zijn ze zich bewust van de effecten van hun handelen op de ontwikkeling van de peuters?
  • werkt de voorschool vanuit een transparante en integere cultuur, waarin sprake is van zichtbaar zorgvuldig handelen? En ervaren externe belanghebbenden dit ook zo?
  • wordt er gehandeld vanuit een duidelijke verantwoordelijkheidsverdeling?

Vroegschool

Wat ben je in de vroegschool verplicht?

In de vroegschoolse situatie werkt iedere betrokkene bij VVE-educatie verplicht aan de verbetering van de onderwijskwaliteit. Ook moet het personeel zijn bekwaamheid behouden en werken aan hun professionaliteit.

Lees meer..

De Inspectie van het Onderwijs schrijft in het Onderzoekskader 2021 voor het toezicht op de voorschoolse educatie en het primair onderwijs de vroegschool de volgende wettelijke verplichtingen voor m.b.t. kwaliteitscultuur:

  • het bestuur handelt volgens de Code Goed Bestuur en legt uit wanneer het daarvan afwijkt. Dit leidt tot een integere en transparante organisatiecultuur. Iedere betrokkene werkt vanuit zijn eigen rol aan de verbetering van de onderwijskwaliteit
  • het bestuur zorgt voor bekwaam en bevoegd personeel op alle scholen en maakt het mogelijk dat het personeel zijn bekwaamheid onderhoudt. De schoolleiding en het team werken gezamenlijk aan een voortdurende verbetering van hun professionaliteit. De wijze waarop ze dit doen, staat beschreven in het schoolplan.

Leraren houden daarbij rekening met de gestelde bekwaamheidseisen en beroepsprofielen en behaalde resultaten bij leerlingen.

Daarnaast worden in het Onderzoekskader 2021 voor het toezicht op de voorschoolse educatie en het primair onderwijs suggesties gedaan om binnen de vroegschoolse situatie nog op andere manieren aan kwaliteit te werken. Deze eigen invulling aan kwaliteit wordt ook meegenomen in de beoordeling door de Inspectie van het Onderwijs. Hierbij gaat het over het draagvlak voor visie en ambities.

Doorgaande lijn

Mogelijkheden ter verbetering van de doorgaande lijn

Voor de VVE-doelgroep is het belangrijk om extra aandacht te besteden aan een doorgaande lijn van voorschool naar vroegschool. Dat wil zeggen dat de signalering en de aanpak start op de voorschoolse locatie en wordt voortgezet op de vroegschoolse locatie. De doorgaande lijn kan verschillende vormen hebben. Op het gebied van kwaliteitscultuur kun je de doorgaande lijn op de volgende manier versterken:

  • de voor- en vroegschool trekken gezamenlijk op in trajecten rondom de verbetering van de professionaliteit.

Meer informatie

Wil je meer weten over het onderwerp kwaliteitscultuur? Bekijk dan ook eens de volgende websites en documenten:

© 2024 Stichting PAS