Ontwikkelingsresultaten

Met de VVE-aanpak willen we bij kinderen resultaten bereiken in hun ontwikkeling. Hiervoor heeft de vroegschool wettelijk de verplichting om die resultaten te halen die passend zijn bij de doelgroep. De voorschool zal zich ook inspannen om ontwikkelingsresultaten te behalen, maar heeft die verplichting niet.

Voor de voorschool is het belangrijk dat de peuters ontwikkelingsresultaten behalen die ten minste in overeenstemming zijn met de gestelde doelen op het gebied van taal en rekenen. De voorschool gaat na of de peuters goed zijn toegerust voor de basisschool. De peuters behalen daarnaast sociale competenties en motorische vaardigheden op het niveau dat ten minste in overeenstemming is met de gestelde doelen. Voor de vroegschool geldt dat de kinderen leerresultaten behalen die die ten minste in overeenstemming zijn met de gestelde norm.

Voorschool

Wat ben je in de voorschool verplicht?

Binnen de voorschoolse situatie is het aan te raden om de focus te leggen op de wijze waarop de ontwikkeling van peuters wordt gevolgd en de wijze waarop het aanbod van voorschoolse educatie hierop wordt afgestemd. Dit is verplicht gesteld, maar via de knop ‘Lees meer…’ staan meerdere opties beschreven om ontwikkelingsresultaten positief te beïnvloeden.

Lees meer..

De Inspectie van het Onderwijs schrijft in het Onderzoekskader 2021 voor het toezicht op de voorschoolse educatie en het primair onderwijs geen wettelijke verplichtingen voor aan voorschoolse educatie. Wel wordt er vanuit het Onderzoekskader aangeraden om binnen de voorschoolse educatie te focussen op onderstaande vragen om bij te dragen aan een grotere kwaliteit binnen VVE-educatie.

  • Heeft de voorschool hoge verwachtingen over de voortgang in de ontwikkeling die de peuters kunnen bereiken aan het einde van de voorschoolse periode?
  • Stelt de voorschool eigen doelen op de verschillende ontwikkelingsgebieden die passen bij de kenmerken van de kindpopulatie?
  • Evalueert de voorschool of deze eigen doelen worden gerealiseerd, zodat de peuters de voorschool verlaten met kennis en vaardigheden die passen bij de kenmerken van de kindpopulatie?
  • Betrekt de voorschool daarbij de ontwikkelingsgroei van de kinderen?
  • Voert de voorschool interne en externe gesprekken over de ontwikkelingen van de peuters in relatie tot de doelen, waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke kenmerken van deze jonge leeftijdsgroep?


In het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie worden geen verplichtingen genoemd rondom ontwikkelingsresultaten. Wel wordt in het pedagogisch beleidsplan verwezen naar resultaten. In het pedagogisch beleidsplan moet omschreven worden op welke wijze de ontwikkeling van peuters wordt gevolgd en op welke wijze het aanbod van voorschoolse educatie hierop wordt afgestemd.

Vroegschool

Wat ben je in de vroegschool verplicht?

Binnen de vroegschoolse situatie moeten de eindresultaten van de kernvakken bij de kinderen op het niveau liggen dat verwacht mag worden en voldoen aan de gestelde norm. Dit is verplicht gesteld, maar via de knop ‘Lees meer…’ staan meerdere opties beschreven om ontwikkelingsresultaten positief te beïnvloeden.

Lees meer..

De Inspectie van het Onderwijs schrijft in het Onderzoekskader 2021 voor het toezicht op de voorschoolse educatie en het primair onderwijs de volgende wettelijke verplichtingen voor aan vroegschoolse educatie om te werken aan grotere kwaliteit binnen VVE-educatie:

  • De cognitieve eindresultaten liggen op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht. Dit betekent dat de eindresultaten op de kernvakken Nederlandse taal en rekenen/wiskunde voldoen aan de gestelde norm.

Bovenstaande verplichting geldt uiteraard voor alle kinderen in de basisschoolleeftijd, maar de VVE-doelgroep heeft op dit gebied extra aandacht nodig. Het is aan u om daar invulling aan te geven passend bij de doelgroep en de Arnhemse kwaliteitseisen.

Daarnaast worden in het Onderzoekskader 2021 voor het toezicht op de voorschoolse educatie en het primair onderwijs suggesties gedaan om binnen de vroegschoolse situatie ook op andere manieren aan kwaliteit te werken. Deze eigen invulling aan kwaliteit wordt ook meegenomen in de beoordeling door de Inspectie van het Onderwijs. Hierbij zou het kunnen gaan over de verwachtingen over de eindresultaten die kinderen kunnen bereiken gebaseerd op de kenmerken van de leerlingenpopulatie, de bereikte leergroei van kinderen en de doelen die de school heeft bereikt bij kinderen op andere ontwikkelingsgebieden dan taal en rekenen.

Meer informatie

Wil je meer weten over  ontwikkelingsresultaten? Bekijk dan ook eens de volgende websites en documenten:

© 2024 Stichting PAS