Aanbod

Onder aanbod verstaan we het programma en de verschillende onderdelen waaruit een programma opgebouwd is. Bij aanbod horen ook de dagdelen waarop het aanbod plaatsvindt en welke randvoorwaarden bij het aanbod horen.

Om kwaliteit te kunnen leveren en te borgen, is het verplicht voor zowel voorschool als vroegschool om de in Arnhem vastgestelde basiskwaliteitcriteria te realiseren met betrekking tot het aanbod.

Voorschool

Wat ben je in de voorschool verplicht?

Het aanbod voorschoolse educatie moet aan basisvoorwaarden voldoen ten aanzien van de aangeboden activiteiten gericht op stimuleren van ontwikkelingsdomeinen taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling, de grootte van de groep en de verhouding tussen kinderen en – gediplomeerde – beroepskrachten. Er is een helder opleidingsplan voor medewerkers en een pedagogisch beleidsplan. Er wordt – opbrengstgericht – gewerkt met Actief Betrokken. Kinderen met een VVE-indicatie nemen minimaal 12 uur per week deel aan de activiteiten, gedurende 40 tot 46 weken per jaar. Er wordt actief samengewerkt met ouders. Via de knop Lees meer.. brengen we alle voor de gemeente Arnhem vastgestelde kwaliteitscriteria in beeld.

Lees meer..

Volgens het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie

Voorschoolse educatie omvat per week ten minste vier dagdelen van ten minste 2,5 uur of per week ten minste 10 uur aan activiteiten gericht op het stimuleren van de ontwikkelingsdomeinen.

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten voorschoolse educatie en het feitelijk aantal aanwezige kinderen in een groep waaraan voorschoolse educatie wordt aangeboden bedraagt ten minste één beroepskracht voorschoolse educatie per acht kinderen.

Een groep kinderen waaraan voorschoolse educatie wordt aangeboden bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen.

De beroepskrachten voldoen aan de vereiste diploma’s (beroepsopleiding, scholing op gebied van VVE en taaleis).

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden, stelt jaarlijks voor elke locatie voorschoolse educatie een opleidingsplan vast dat in elk geval tot uitdrukking brengt op welke wijze de kennis en vaardigheden van de beroepskracht voorschoolse educatie met betrekking tot de kennis en vaardigheden, worden onderhouden. De houder geeft op concrete en toetsbare wijze uitvoering aan het opleidingsplan, evalueert het plan jaarlijks en stelt het plan aan de hand van de evaluatie zo nodig bij.

Voor de voorschoolse educatie wordt een programma gebruikt waarin op gestructureerde en samenhangende wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling.

In het pedagogisch beleidsplan van de locatie staat beschreven:

 • de voor het kindercentrum kenmerkende visie op de voorschoolse educatie en de wijze waarop deze visie is te herkennen in het aanbod van activiteiten,
 • de wijze waarop de ontwikkeling van het jonge kind wordt gestimuleerd, in het bijzonder op de gebieden taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling,
 • de wijze waarop de ontwikkeling van peuters wordt gevolgd en de wijze waarop het aanbod van voorschoolse educatie hierop wordt afgestemd,
 • de wijze waarop de ouders worden betrokken bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen,
 • het inrichten van een passende ruimte waarin voorschoolse educatie wordt verzorgd en het beschikbaar stellen van passend materiaal voor voorschoolse educatie, en
 • de wijze waarop wordt vormgegeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie.

Volgens de Subsidieregeling voorschools Aanbod gemeente Arnhem

Deze regeling is nog niet definitief, maar globaal zal er staan over het programma:

 • Werken met Actief Betrokken;
 • Opbrengstgericht werken;
 • Kinderen met VVE-indicatie minimaal 12 uur per week;
 • 40 tot 46 weken per jaar;
 • Ouders.

Vroegschool

Wat ben je in de vroegschool verplicht?

Het aanbod vroegschoolse educatie op school moet aan basisvoorwaarden voldoen. De school biedt een breed en op kerndoelen gebaseerd aanbod dat ook de referentieniveaus taal en rekenen omvat en dat aansluit bij het (beoogde) niveau van alle leerlingen. Het onderwijs is gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie en op kennis hebben van en kennismaken met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdsgenoten. Het aanbod sluit aan op het niveau van de leerlingen bij de binnenkomst van de school, wordt afgestemd op de onderwijsbehoeften die kenmerkend zijn voor de leerlingenpopulatie en bereidt hen voor op het aanbod bij de start van het vervolgonderwijs. Er wordt – opbrengstgericht – gewerkt met Actief betrokken en actief samengewerkt met ouders. Via de knop Lees meer.. brengen we alle voor de gemeente Arnhem vastgestelde kwaliteitscriteria in beeld.

Lees meer..

In het Onderzoekskader 2021 voor het toezicht op de voorschoolse educatie en het primair onderwijs staat als basiskwaliteit (de norm voor elke school):

 • De school biedt een breed en op kerndoelen gebaseerd aanbod dat ook de referentieniveaus taal en rekenen omvat en dat aansluit bij het (beoogde) niveau van alle leerlingen;
 • Het onderwijs is gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie en op kennis hebben van en kennismaken met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdsgenoten;
 • Het aanbod sluit aan op het niveau van de leerlingen bij de binnenkomst van de school, wordt afgestemd op de onderwijsbehoeften die kenmerkend zijn voor de leerlingenpopulatie en bereidt hen voor op het aanbod bij de start van het vervolgonderwijs.

Financiering van de gemeente is nog niet definitief maar wat er in zal staan:

 • Aanvullend aanbod voor doelgroepkinderen: Actief Betrokken, opbrengstgericht werken, ouderprogramma’s.
 • Keuze voor schakelklas, startgroep, dubbele bezetting, zomerschool op basis van plan.

Doorgaande lijn

Mogelijkheden ter verbetering van de doorgaande lijn

De doorgaande lijn tussen voor- en vroegschool mag graag vloeiend en ononderbroken zijn. Gezocht kan worden naar afstemmingsmogelijkheden rond de gehanteerde programma’s, werktijden en weken. Welke speerpunten uit elkaars werkplan, beleidsplan en jaarplanning kunnen mogelijk samen worden opgepakt?

 • Met welke programma’s werkt iedere partner? Waarin kunnen die programma’s beter op elkaar afgestemd worden?
 • Welke dagdelen, welke tijden en weken werkt iedere partner en waarom? Wat kan er beter op elkaar afgestemd worden?
 • Bespreking van elkaars werkplan/beleidsplan/jaarplan: evaluatie afgelopen jaar, welke individuele speerpunten komend jaar? Welke speerpunten kunnen komend jaar samen opgepakt worden?

Meer informatie

Meer informatie

Folder Kom je spelen?

In Arnhem worden onder meer de volgende programma’s gebruikt:

© 2024 Stichting PAS