Kwaliteitszorg

Onder kwaliteitszorg verstaan we het stelsel dat op VVE-locaties is ingericht om het ontwikkelingsaanbod en het onderwijs te verbeteren. Hierbij zijn coördinatie, evaluatie, resultaatmeting, planmatig verbeteren en borging van de kwaliteit de essentiële onderdelen. De VVE-aanbieder heeft doelen geformuleerd. Er vindt regelmatig en systematisch een evaluatie plaats. Op basis van de evaluatie worden de doelen bijgesteld en de uitvoering verbeterd. Kwaliteitszorg is geen doel op zich, het is verbonden aan de inhoudelijke doelstellingen van VVE.

De voorschool heeft ten aanzien van kwaliteitszorg vanuit haar maatschappelijke opdracht doelen geformuleerd. De voorschool evalueert regelmatig en systematisch de realisatie van de doelen en verbetert op basis daarvan het ontwikkelingsaanbod. Voor de vroegschoolse situatie geldt dat het bestuur en de school samen een stelsel van kwaliteitszorg hebben ingericht en op basis daarvan het onderwijs verbeteren.

Het Stedelijk Kwaliteitskader OAB Arnhem vereist dat de opgebouwde kwaliteit en expertise behouden blijven en de activiteiten passen binnen de landelijke criteria die verbonden zijn aan de inzet van de geoormerkte Rijksmiddelen. In deze algemene stedelijke kwaliteitscriteria staat waaraan activiteiten, projecten en plannen moeten voldoen om vanuit het OAB-budget bekostigd te kunnen worden. De OAB-aanpak van een VVE-locatie maakt onder andere deel uit van het strategisch beleidsplan van het bestuur en de kwaliteitscyclus. Waarbij monitoring en evaluatie een belangrijk deel uitmaken van de kwaliteitscyclus.

In het Stedelijk Kwaliteitskader OAB Arnhem is ook opgenomen dat professionals kennis hebben van de vraagstukken met betrekking tot kansengelijkheid. Er moet dan ook sprake zijn van continue professionalisering m.b.t. het bevorderen van kansengelijkheid en dit is vastgelegd in het jaarlijks scholingsplan op de VVE-locatie. Daarnaast moeten alle VVE-professionals geschoold zijn op Actief Betrokken. Dit is de basis van VVE in Arnhem, waarbij wetenschappelijke inzichten met betrekking tot ontwikkelingspsychologie en breinleren centraal staan.

Voorschool

Wat ben je in de voorschool verplicht?

Om een VVE-locatie te worden moet allereerst met succes een audittraject met Stichting PAS doorlopen worden. Vervolgens is de houder van de VVE-locatie verplicht om jaarlijks een opleidingsplan vast te stellen, waarin is opgenomen op welke wijze de kennis en vaardigheden van de medewerkers worden onderhouden. De houder moet ook uitvoering geven aan het opleidingsplan, het plan evalueren en bijstellen. Dit geldt ook voor het pedagogisch beleidsplan. Waarin bijvoorbeeld opgenomen is dat ten minste één medewerker aanwezig is per acht kinderen. Dit is verplicht gesteld, maar via de knop ‘Lees meer…’ staan meerdere opties beschreven om aan kwaliteitszorg te werken.

Lees meer..

De Inspectie van het Onderwijs schrijft in het Onderzoekskader 2021 voor het toezicht op de voorschoolse educatie en het primair onderwijs geen wettelijke verplichtingen voor aan voorschoolse educatie. Wel wordt er vanuit het Onderzoekskader aangeraden om binnen de voorschoolse educatie te focussen op onderstaande vragen om bij te dragen aan een grotere kwaliteit binnen VVE-educatie.

 • Heeft de houder in zijn (pedagogisch) beleidsplan samen met de voorschool/voorscholen de eigen opdrachten voor de voorschoolse educatie op de voorschool/voorscholen omschreven?
 • Heeft de houder ook aangegeven hoe hij de kwaliteit bewaakt en omvat dit de voortgang van de ontwikkeling van peuters en de afstemming van de voorschoolse educatie op de ontwikkeling van peuters?
 • Heeft de voorschool ambitieuze doelen voor zichzelf geformuleerd die passen bij haar maatschappelijke opdracht?
 • Evalueert de voorschool via een cyclisch werkend systeem van kwaliteitszorg alle doelstellingen uit haar (pedagogisch) beleidsplan en kijkt zij of kinderen voldoende worden voorbereid op de basisschool? Omvat de kwaliteitszorg daarnaast ook objectieve evaluaties over het aanbod, het educatief handelen, de ouderbetrokkenheid, het zicht op ontwikkeling en de ontwikkelingsresultaten van peuters?
 • Betrekt de voorschool hierbij ook de tevredenheid en feedback van haar belanghebbenden?
 • Neemt de voorschool op basis van deze evaluaties planmatig en doelgericht maatregelen ter verbetering?

Het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie verplicht de houder van de VVE-locatie jaarlijks een opleidingsplan vast te stellen, dat in elk geval tot uitdrukking brengt op welke wijze de kennis en vaardigheden van de pedagogisch medewerker met betrekking tot de kennis en vaardigheden worden onderhouden. De houder geeft op concrete en toetsbare wijze uitvoering aan het opleidingsplan, evalueert het plan jaarlijks en stelt het plan aan de hand van de evaluatie zo nodig bij. Ook geeft de houder uitvoering aan het pedagogisch beleidsplan, evalueert de uitvoering jaarlijks en stelt het plan zonodig bij aan de hand hiervan.

Vanuit het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie wordt verplicht dat ten minste één beroepskracht aanwezig is per acht kinderen in een groep. Een groep kinderen waaraan voorschoolse educatie gegeven wordt, bestaat uit maximaal 16 kinderen. Voor de beroepskrachten geldt dat zij moeten voldoen aan de vereiste diploma’s (beroepsopleiding, scholing op gebied van VVE en taaleis).

In de Subsidieregeling Voorschools aanbod gemeente Arnhem staan verplichtingen beschreven rondom kwaliteitszorg. In Arnhem moeten de VVE-locaties niet alleen voldoen aan de landelijke eisen, maar ook aan de Arnhemse kwaliteitseisen. Zo is de VVE-locatie verplicht om in het jaarlijks opleidingsplan gebruik te maken van het scholingsaanbod van Stichting PAS. Ook moet in het jaarlijks opleidingsplan een antwoord gegeven zijn op minimaal de volgende vragen:

 • Hoe wordt gezorgd dat invalkrachten zich de elementen van Actief Betrokken eigen maken?
 • Hoe wordt het werken met VVE en aan kansengelijkheid voor kinderen geborgd?
 • Op welke manier vindt verdieping en verrijking van VVE plaats?

Daarnaast staat in de Subsidieregeling Voorschools aanbod gemeente Arnhem beschreven dat de VVE-locatie eerst met succes een audittraject moet doorlopen met Stichting PAS om erkend te worden als VVE-aanbieder.

Vroegschool

Wat ben je in de vroegschool verplicht?

Binnen de vroegschoolse situatie moet het bestuur zorgen voor een stelsel van kwaliteitszorg dat beschreven staat in het schoolplan en hiermee de kwaliteit bewaken en bevorderen. Ook zijn toetsbare doelen geformuleerd en wordt regelmatig geëvalueerd of deze doelen behaald worden. Indien nodig, bijvoorbeeld bij tekortschietende resultaten, worden verbeteringen doorgevoerd. Dit is verplicht gesteld, maar via de knop ‘Lees meer…’ staan meerdere opties beschreven om aan kwaliteitszorg te werken.

Lees meer..

De Inspectie van het Onderwijs schrijft in het Onderzoekskader 2021 voor het toezicht op de voorschoolse educatie en het primair onderwijs de volgende wettelijke verplichtingen voor aan vroegschoolse educatie om te werken aan grotere kwaliteit binnen VVE-educatie:

 • Het bestuur zorgt voor een stelsel van kwaliteitszorg op de scholen. Dit stelsel staat uitgewerkt in het schoolplan van de school. Vanuit dit stelsel bewaakt en bevordert het bestuur de kwaliteit van het onderwijsleerproces en de leerresultaten.
 • Het bestuur en de scholen hebben zicht op de kwaliteit van het onderwijs. Er zijn toetsbare doelen geformuleerd en er wordt regelmatig geëvalueerd of deze doelen worden gehaald. De oorzaken van eventueel tekortschietende onderwijskwaliteit zijn geanalyseerd en waar nodig worden verbeteringen doelgericht doorgevoerd. De verantwoordelijkheidsverdeling tussen bestuur en scholen maakt een functionerend stelsel van kwaliteitszorg mogelijk.

Bovenstaande verplichtingen gelden uiteraard voor alle kinderen in de basisschoolleeftijd, maar de VVE-doelgroep heeft op dit gebied extra aandacht nodig. Het is aan u om daar invulling aan te geven passend bij de doelgroep en de Arnhemse kwaliteitseisen.

Daarnaast worden in het Onderzoekskader 2021 voor het toezicht op de voorschoolse educatie en het primair onderwijs suggesties gedaan om binnen de vroegschoolse situatie ook op andere manieren aan kwaliteit te werken. Deze eigen invulling aan kwaliteit wordt ook meegenomen in de beoordeling door de Inspectie van het Onderwijs. Hierbij zou het kunnen gaan over ambitieuze doelen die passen bij de maatschappelijke opdracht, betrokkenheid van belanghebbenden en onafhankelijke deskundigen bij evaluaties en een strategische financiële planning.

Doorgaande lijn

Mogelijkheden ter verbetering van de doorgaande lijn

Voor de VVE-doelgroep is het belangrijk om extra aandacht te besteden aan een doorgaande lijn van de voorschoolse naar de vroegschoolse voorziening. Dat wil zeggen dat de signalering en de aanpak start op de voorschoolse locatie en wordt voortgezet op de vroegschoolse locatie. De doorgaande lijn kan verschillende vormen hebben. Op het gebied van kwaliteitszorg kun je de doorgaande lijn op de volgende manier versterken:

 • Voorschool en school stellen gezamenlijk visies op omtrent bijvoorbeeld gedrag in de wijk en met ketenpartners.
 • Bundeling van trendanalyse op een onderwijsinhoudelijk aanbod, waarop de kinderen gevolgd zijn in hun ontwikkeling.
 • Afspraken omtrent gezamenlijk op te pakken speerpunten en daaraan planmatig samenwerken.

Meer informatie

Wil je meer weten over het onderwerp kwaliteitszorg? Bekijk dan ook eens de volgende websites en documenten:

© 2024 Stichting PAS